I utställningen Allmänningen möts historiska spår, planerare och några nedgrävda kartor. Genom olika kartläggningspraktiker som rör sig mellan plats och representation visas hur allmänningen som fenomen har transformerats över tid. Den har genomgått ett antal olika förändringar och människor har trots dessa skiften alltid tagit platser i anspråk: gröningar, gator, parker, stråk, torg – på landsbygd, i tätort, längs med åar och vattendrag, via våtmarker och kulturminnesplatser, över höjder och ängsmarker. Det är platser för demokrati, kulturellt utbyte, handel och vila. 

Här presenteras allmänningen som ett begrepp, som fysisk plats och kulturell enhet. Från kroppens intima skala till värderingen och regleringen av mark. 

Medverkande

  • Karin Grundström, forskningsledare, professor i arkitektur, Urbana studier, Malmö universitet
  • Mathilda Rosengren, postdoktor, Urbana studier, Malmö universitet
  • Peter Parker, lektor i ledarskap och organisation, Urbana studier, Malmö universitet
  • Anders Larsson, lektor i landskapsplanering, Sveriges Lantbruksuniversitet/Alnarp
  • Martin Grander, bitr. lektor i urbana studier, Urbana studier, Malmö universitet
  • David Pinder, professor i urbana studier, Institut för mennesker og teknologi, Roskilde universitet
  • Cecilia Wendt, konstnär 
  • Roberley Bell, konstnär
  • Lize Mogel, konstnär
  • Annelie Nilsson, konstnär

Utställningen är kopplad till forskningsprojektet Allmänningar och stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbygd finansierat av forskningsrådet FORMAS.