Bostadssituationen i Sverige idag kännetecknas både av god bostadsstandard med stora bostadsytor och bostadsbrist. Bostadsbristen är en samhällsutmaning som påverkar människors livsvillkor i olika skeden av livet. Samtidigt har Sverige flest ensamhushåll i världen och är ett av länderna med allra mest bostadsyta per person. Olika rapporter beskriver bostadssituationens effekter; svårigheter att hitta ett tryggt boende, människors upplevda ensamhet, ökad ohälsa samt minskad tillväxt på grund av att företag, vård, skola och omsorg inte kan rekrytera kompetens. Det räcker inte att enbart bygga nytt, det krävs även andra lösningar för att matcha utbudet av bostäder med efterfrågan.

Om Share Future Living

Projektet Share Future Living genomförs i olika faser inledningsvis med stöd av Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling. Hösten 2019 inleddes en förstudie med syfte att identifiera utvecklingsområden kopplat till boende, ensamhet och hälsa. Konklusionen var att sociala innovationer och innovativa lösningar inom delning av befintliga bostäder kan bidra positivt till folkhälsa och samhällsnytta. Förstudiens huvudsakliga case var det digitala verktyget Ett tak, ett nytt sätt att hitta och erbjuda delat boende, utvecklat med finansiering från Vinnova och HSB Stockholm.

Fokus i det fortsatta arbetet i projektet Share Future Living är att undersöka hur det befintliga, redan byggda fastighetsbeståndet kan användas bättre och på vilket sätt delande skulle kunna få effekter för både människor (minskad utsatthet, ensamhet och bostadslöshet) och för samhället (utveckla nya verktyg och former för att adressera såväl bostadsbrist som hälsa). Att utforska förutsättningarna att utveckla och sprida delningstjänster för boende samt studera vilka effekter sådant delande kan bidra till, t ex hur de påverkar livskvaliteten för de boende och hur det kan användas i bostadsplaneringen. Projektet Share Future Living bidrar främst till följande globala mål i Agenda 2030: Hälsa och välbefinnande (mål 3) Minskad ojämlikhet (mål 10) och Hållbara städer och samhällen (mål 11).

Syftet är att uppnå följande hållbarhetseffekter:

Ekonomiska – reducera behovet av att bygga nytt och sänka de ekonomiska trösklarna till den befintliga bostadsmarknaden för den som står utanför.
Sociala – adressera de boendes inkludering och hälsa.
Miljö – minska klimatpåverkan och resursanvändning genom samnyttjande av befintliga bostadsytor och minskat behov av nyproduktion. 

Med syfte att skapa ett forum för samverkan inom bostadsdelning kommer en digital plattform att utvecklas. En plattform för utbyte av kunskap, erfarenheter och insikter om det delade boendets effekter på människors hälsa och livskvalitet.

Mer information

Läs rapporten "Den sociala innovationen – Medborgares tillgång till bostäder och delandets effekter på ensamhet och hälsa" till ARQ Forskningsstiftelsen för samhälls- och byggnadsplanering här »