Historik

Form/Design Centers fasad
Form/Design Centers fasad

FORM/DESIGN CENTERS HISTORIA

1964

”Tidpunkten kunde inte varit bättre. När Form öppnade på Stadiongatan i Malmö 1964 fanns en stark längtan efter en permanent adress för samtida modern formgivning. Ett forum där allmänheten kunde möta designer och tillverkare för att diskutera form, funktion och kvalitetsfrågor.”

Så beskriver designjournalisten Hedvig Hedqvist starten av Form/Design Center, en verksamhet som initierades av eldsjälen Annika Heijkenskjöld. Tillsammans med de unga inredningsarkitekterna och möbelformgivarna Börge Lindau och Bo Lindekrantz, reklammannen John Melin och inte minst Regina Ivarsson, som kom att bli Annikas parhäst, satte hon sin prägel på och byggde upp en generös och livaktig verksamhet. En verksamhet som envist och nyfiket tuffar på år ut och år in.

I den nationella politiken såväl 2003 som 2015 lyftes Form/Design Center fram som ett nationellt föredöme och förslag till en regional/nationell nod inom ämnesområdet. Och ett skäl till detta kan säkert vara, som Malmös tidigare kulturdirektör Bengt Hall uttryckte det: ”Form/Design Center står med fötterna i den skånska myllan med blicken fäst mot världen, framtiden och visionerna”.

Några andra nedslag under åren:

1945

Den 5 april 1945, formades föreningen som blev Svensk Form Syd – Form/Design Center!⁣

Från Svenska Slöjdföreningens förvaltningsberättelse från 1945 kan man läsa:
”På ett sammanträde i Malmö den 5 april beslöts bildandet av en lokalavdelning för Skåne och Blekinge samt konstituerades en styrelse med intendent Ernst Fischer som ordförande och fil. dr Ingegerd Henschen-Ingvar som sekreterare.⁣

Den tillhösten planerade konsthantverksutställningen i Malmö museum har ej kunnat genomföras då museet varit upptaget från fångläger i Tyskland evakuerade. Utställningen, som blir lokalföreningens första offentliga framträdande, kommer att i stället äga rum våren 1946.”⁣

1974

Dags att flytta upp ur källaren på Stadiongatan och in till centrum. Platsen – ett gammalt sädesmagasin – gav nya förutsättningar att utveckla verksamheten och inte minst komma närmare sin publik.

1990

Form/Design Center, via Annika Heijkenskjöld, var en viktig medspelare i den stora utställningen NordForm 90 – i dagens Västra Hamnen. Med NordForm 90 lämnade Annika sitt uppdrag och den nye chefen Thomas Hellqvist som var arkitekt vidgade verksamhetens uppdrag och inkluderade även arkitekturområdet. Något som sedan dess varit en självklar del av Form/Design Centers verksamhet.

2014

Form/Design Center jubilerade med att ge huset en uppfräschande ansiktslyftning och en bättre arbetsmiljö. Med varsam om än bestämd hand bidrog Wingårdhs Arkitekter generöst med sitt kunnande i att ge den byggnadsminnesförklarade magasinsbyggnaden ett mer öppet, inbjudande och kaxigt anslag. Malmö stads Förskönings-och Planteringsförening liksom Sparbanksstiftelsen Skåne bidrog till delar av genomförandet. Stort tack!

2016

Form/Design Center projektleder flera internationella satsningar i exportprojektet Southern Sweden Creatives. Samma år lanseras SPOK – en plattform för produktion som samlar och sprider kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter.

2017  

Form/Design Center får ett nytt statligt uppdrag som nationell nod för gestaltad livsmiljö i södra Sverige. Regeringen beslutar om ett bidrag årligen för 2018–2020. Den svenska designpaviljongen arrangeras på London Design Fair och grupputställningar arrangeras på Dutch Design Week.

2018 

SUSTAINORDIC lanseras – en plattform med syfte att utifrån ett nordiskt perspektiv främja hållbara samhällen, samt hållbar konsumtion och produktion. Ett fördjupat samarbete med Sveriges Arkitekter startar för att stärka samverkan regionalt och nationellt.

2020 

Uppdraget som nationell nod för gestaltad livsmiljö i södra Sverige blir ett permanent. Form/Design Center tilldelas ett bidrag årligen från och med 2021. Lansering av SPOK Sverige – en rikstäckande plattform för att möjliggöra lokalproducerad design i hela landet. De första regionala hubbarna ansluter sig till det nationella nätverket.

2021 

Lansering av Southern Sweden Design Days – en ny internationell designfestival i Malmö. Form/Design Center utses som officiell partner i Europeiska kommissionens satsning New European Bauhaus (NEB).

2024

Form/Design Center firar 60-års jubileum och blir en oberoende ideell förening.

FÖRENINGEN SVENSK FORMS HISTORIA

Världens äldsta designorganisation – så beskrivs ofta Svensk Form, som fram till 1976 hette Svenska Slöjdföreningen. 1845, då föreningen bildades, betydde ”slöjd” produktion i största allmänhet. Varför behövdes en förening för detta?

I början av 1800-talet tog industrialiseringen fart i Sverige. Och import av t.ex. textil från England ökade. Alltmer varor tillverkades industriellt i fabriker.

Fram till 1800-talet var framställningen av varor i städerna förbehållet olika hantverksskrån, som med stränga regler bestämde antalet verkstäder med mästare, gesäller och lärlingar i varje stad. Hantverksskickligheten var högt driven. Utvecklingen av näringslivet motarbetades av det konservativa skråväsendet, som menade att den medförde en katastrofal sänkning av den svenska arbetarens hantverkskunnighet samt en ökad import av utländska industrivaror av tvivelaktig kvalitet.

Nils Månsson Mandelgren insåg att inför skråväsendets upplösning 1846, måste man värna om den svenska hantverksskickligheten. Två år dessförinnan startade han Söndagsritskola för hantverkare. Till stöd för skolan bildades Svenska Slöjdföreningen den 6 oktober 1845. Skolan, nuvarande Konstfack, drevs av Slöjdföreningen fram till 1860, då staten tog över.

Redan från första början verkade Svensk Form aktivt som opinionsbildare. Föreningen grep tag i fler uppgifter, som att ansvara för Sveriges deltagande i internationella utställningssammanhang, publicera gratis mönsterblad till hantverkare runt om i landet, ge ut informationsskrifter om tillverkning, stödja unga konsthantverkare och formgivare med stipendier, öppna ett museum med pedagogiskt och stilhistoriskt ordnade föremål, som överlämnades till Nationalmuseum, och grunda en tidskrift 1905, som 1932 fick namnet Form.

Idag har Föreningen Svensk Form regionalföreningar över hela landet. Svensk Form arbetar på uppdrag från regeringen att främja svensk design, både nationellt och internationellt. Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet.

Mer historik kring Föreningen Svensk Form hittar du här »
http://svenskform.se/om-svensk-form/historia

HEDMANSKA GÅRDEN

Den västra gården (nuvarande Pehr Malmros hus) ägdes 1539 av herr Steen Bilde och skänktes senare till hospitalet Heiliggeisthus. Desålde gården 20 år senare till Niels Hammer som ägde granngården. Denne lät 1597 uppföra korsvirkeslängan som idag bär hans namn. Det anses vara landets bäst bevarade korsvirkeshus från slutet av 1500-talet.

När svärsonen 1615 ärvde gården betecknades den som ”Jens Ennersens nye gaard”. 1725 köper Diedrich Sölscher, en handelsman från Lübeck, samtliga delar av nuvarande Hedmanska gården. Den kallas för Södergård när hans svärson Haqvin Bager 1744 ärvde den och bedrev framgångsrik handel. Haqvin Bager var en originell Malmöprofil med sinne för nydaning och förändring.

Sädesmagasinet (Diedrich Sölschers magasin) ombyggdes av honom till en, för Malmö, ovanlig korsvirkeskonstruktion med dubbelkölna (sädestork) som påträffades 1980 under restaureringen.

1803 ombyggdes två av de mindre husen på den västra gården och den klassicistiska fasaden uppfördes mot Lilla Torg. Denna byggnad omnämndes som Pehr Malmros ”nyligen uppbyggnad iboende hus”. Den för Malmögårdar så typiska halvbyggnaden på Niels Hammers hus byggdes 1822 av Gustav Bark.

Tio år senare kom gården i Gabriel Hedmans ägo och förblev därefter uppkallad efter den siste handelsmannen. När handeln med spannmål blomstrade i Malmö i mitten på 1800-talet, lät Gabriel Hedman uppföra det höga spannmålsmagasinet.

1894 byggde hans svärson Harald Bager förrådshuset som begränsar gården i öster. De nya tegelmurade byggnaderna ersatte äldre korsvirkeslängor på samma plats. Småfirmor och butiker hyrde gårdsbebyggelsen i mitten på 1900-talet tills Malmö Kommun förvärvade gården 1967. Därmed räddades denna kulturhistoriskt värdefulla Malmögård till kommande generationer.

1974 byggdes det stora tegelmagasinet om, till ändamålsenliga utställningslokaler för Form/Design Center. Mellan åren 1979-1982 restaurerades de mindre byggnaderna runt gården. I samband med det kom värdefulla interiörer och dekorationsmålningar i dagen.

Huset
Illustration: Anders Österlin