I utomhusutställningen LEK! får du se hur barns plats för lek förändrats över tid och påverkats av samhällsutvecklingen. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till lek. Fysisk plats och utrymme för stadens yngre invånare minskar, ändå lever 85 procent av Sveriges barn i städer.

År 2020 blev barnkonventionen en del av svensk lagstiftning. I den kan man läsa att barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör dem samt att de har rätt till lek, fritid och kultur. Det står också att vuxnas agerande pekas ut som det största hindret för barns fria lek.

Barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas, men i dagens moderna städer blir platserna och utrymmet för dem allt mindre. Detta beror främst på grund av förtätning och ökade markpriser. Samtidigt ökar barns behov av fri lek utomhus. Förutom mer rörelse och bättre hälsa är även leken i sig helt avgörande för deras utveckling.

Utställningen LEK! visas i Jubileumsparken i Frihamnen, Göteborg under stadens 400-årsjubileum. Du kan även ta del av innehållet i sin helhet här, tillsammans med länkar till fördjupande läsning.

Inledning

Alla barn har rätt till lek. Utställningen LEK! lyfter fram lekens betydelse och visar hur och var den tar plats i staden. Barn måste leka för att utvecklas. Därför leker barn i hela världen med det som finns till hands i just deras vardag. 

Hur har vi i Sverige sett på barns lek genom tiderna? Vilken plats ger vi lek i dag? Under de senaste drygt hundra åren har barns lek flyttat från gator och bakgårdar in på designade, färgglada och säkerhetsanpassade lekplatser. Hur blev det så? Barns behov av lek är ju detsamma nu som då. Barn väljer fortfarande oftast att leka i buskarna trots att vuxna erbjuder dem påkostade lekredskap.

Frågan om vilken plats lek får ta i stadsmiljön är komplex. I den allt tätare staden är marken dyrbar och olika behov måste balanseras mot varandra. Bostäder och trafik, industrier och handelsplatser ska rymmas samtidigt som det ska finnas plats för park och natur och lek. I tuffa förhandlingar om hur marken ska användas är det ofta svårt att hävda barns behov av plats och rymliga vardagsmiljöer där de kan leka, röra sig och utvecklas. Kunskap om utomhuslekens betydelse är därför viktig för både planerare och allmänhet.

Vi som gjort denna utställning vill påminna om lekens självbelönande och fria väsen. Med utställningen LEK! vill vi bjuda in till reflektion om lek och lekmiljöer. Det finns många bra argument för att planera en barnvänlig och lekfull stadsmiljö. Utställningen LEK! togs ursprungligen fram till en utställning på Form Design/Center i Malmö 2019. Den här utställningen är en vidareutveckling inom Prototyp Göteborg och jubileumssatsningen 400 gröna år.