I utomhusutställningen LEK! får du se hur barns plats för lek förändrats över tid och påverkats av samhällsutvecklingen. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till lek. Fysisk plats och utrymme för stadens yngre invånare minskar, ändå lever 85 procent av Sveriges barn i städer.

År 2020 blev barnkonventionen en del av svensk lagstiftning. I den kan man läsa att barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör dem samt att de har rätt till lek, fritid och kultur. Det står också att vuxnas agerande pekas ut som det största hindret för barns fria lek.

Barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas, men i dagens moderna städer blir platserna och utrymmet för dem allt mindre. Detta beror främst på grund av förtätning och ökade markpriser. Samtidigt ökar barns behov av fri lek utomhus. Förutom mer rörelse och bättre hälsa är även leken i sig helt avgörande för deras utveckling.

Utställningen LEK! visas i Slottshagen i Helsingborg under bomässan H22. Du kan även ta del av innehållet i sin helhet här, tillsammans med länkar till fördjupande läsning.

Inledning

Utställningen LEK! vill lyfta fram lekens betydelse och visa hur och var den tar plats i staden. Alla barn har rätt till lek! Barn måste leka för att utvecklas. Därför leker barn i hela världen med det som finns till hands i just deras vardag och på de platser de har tillgång till.

Hur ser vi i Sverige på barns lek? Vilken plats har leken fått ta i staden genom tiderna? Vilken plats ger vi lek i dag? Under de senaste drygt hundra åren har platser där barn kan leka genomgått en radikal förändring. Från att ha lekt på gator och på bakgårdar vid förra sekelskiftet erbjuds dagens barn designade och säkerhetsanpassade lekplatser där marken ofta täcks av färgglada gummimattor. Hur blev det så? Barns lek är ju densamma nu som då. Barn väljer fortfarande oftast att leka i buskarna trots att vi vuxna erbjuder påkostade och designade lekredskap där vi tänker att barnen ska vara.

Frågan om vilken plats lek får ta i stadsmiljön är komplex. I den allt tätare staden är marken dyrbar. Att planera innebär därför att balansera olika behov och önskningar mot varandra. Bostäder och trafik, industrier och handelsplatser ska rymmas samtidigt som det ska finnas plats för park och natur. I de tuffa förhandlingarna om vad marken ska användas till är det ofta svårt att hävda barns behov av plats för vardagsmiljöer där de kan röra sig, leka och utvecklas. Därför är det viktigt att planerare, beslutsfattare och allmänhet har kunskap om hur viktig utomhuslek och rörelsefrihet är för varje barn.

Vi som gjort denna utställning vill påminna om lekens självbelönande och fria väsen. Med utställningen LEK! vill vi bjuda in till reflektion om lek och lekmiljöer. Det finns många bra argument för att planera en barnvänlig och lekfull stadsmiljö! LEK! är ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Form/Design Center i Malmö och SLU Tankesmedjan Movium.