Sharing Cities Malmö – Sege Park

Genom det nationella programmet Sharing Cities Sweden är Malmö en av fyra nationella testbäddar för utveckling av delningsekonomiska lösningar i staden. En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.

Malmös testbädd har ett primärt fokus på området Sege Park i norra Malmö. Sege Park ska utvecklas till att bli Malmös nya spetsområde och nationella skyltfönster för hållbar stadsutveckling. En utveckling som ska ske med primärt fokus på delningsekonomi och samverkan. Delningstjänsterna som utvecklas ska leda till minskad energi- och klimatpåverkan samt bidra till socialt hållbar stadsutveckling. Fokus ligger på utveckling av innovativa och smarta delningstjänster som utvecklas med hjälp av digitala plattformar.

Testbädden i Malmö utformas samt ägs idag av: E.on, Form/Design Center, Lunds Universitet Internationella miljöinstitutet, Malmö stad, Sveriges Lantbruksuniversitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och Trianon AB. Under projektets gång kan även byggherrar, arkitekter och övriga aktörer som idag verkar eller vill verka i Sege Park ansluta sig till samarbetet. Projektet leds av Miljöförvaltningen Malmö stad med Oscar Pelin som projektledare.

Form/Design Centers roll

Form/Design Centers roll är att under denna period visualisera och kommunicera ett antal delningsidéer med koppling till utvecklingen av Sege Park. Syftet är att tillgängliggöra information och sprida kunskap om delningsekonomi och hur det kan ta sig uttryck i staden.

Bakgrund

Sharing Cities Sweden är ett nationellt program med syfte att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. Sharing Cities Sweden arbetar även med att stärka Sveriges förutsättningar att nå de globala hållbarhetsmålen. Programmet finansieras av Vinnova och genomförs i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut. Sharing Cities Sweden är även kopplat till ”Viable Cities” – ett nationellt innovationsprogram för smarta städer. Viable Cities finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Programmets mål

Sverige ska aktivt och kritiskt arbeta med delningsekonomi i städer. För att uppnå detta utvecklas nu världsledande testbäddar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå för att testa, utveckla och utvärdera delningsekonomins möjligheter och risker.
Utveckla en nationell nod (Sharing Cities Sweden) i syfte att stärka nationell och internationell samverkan och främja utbyte av erfarenheter.