Trots relativt stora bostadsytor och god bostadsstandard saknar många unga vuxna möjligheter att hitta en bostad. Bostadssituationen drabbar även äldre. Bostadsbristen för unga och hushåll med svagare ekonomi kvarstår trots en omfattande nybyggnad. Alltså behöver andra lösningar prövas och delande kan vara en sådan lösning. Både flexibel och snabb.

Med fokus på Uppsala

I en medskapande process utifrån Uppsalas särskilda förutsättningar utvecklas en testbädd för att undersöka om delat boende kan användas som ett flexibelt komplement till det befintliga bostadsbeståndet. Projektet ska medverka till att fler hushåll ges möjligheten att bo i kollektiva boendeformer och att dela boendeytor som ett sätt för människor att få lägre boendekostnader och att öka den sociala sammanhållningen. Utöver effekterna på individnivå kommer sociala och ekonomiska värden studeras vilket kommer hela samhället till godo i form av minskad ensamhet och ohälsa.

Projektet ska även bidra till Uppsalas mål att:

Skapa förutsättningar för unga att etablera sig på bostadsmarknaden.
Underlätta för äldre att bo bra i det ordinarie bostadsbeståndet.

Samverkan

Projektet är ett samarbete med deltagande från flera olika sektorer: Uppsala kommuns förvaltningar och bolag i kommunkoncernen, Ett tak, Lunds Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, White arkitekter, AB HELASTADEN och Form/Design Center. Projektet söker även samarbeten med representanter från föreningslivet i Uppsala och andra kompletterande intressenter.

Ökad förståelse och kunskap

Idag finns det i många städer önskemål om att i högre grad samnyttja ytor och funktioner – en vilja att öka sin delningspotential. Även om viljan till delande finns saknas det erfarenheter och praktiska lösningar för att omsätta dessa idéer till verklighet. Här förväntas projektet kunna bidra genom ökad förståelse och kunskap om de sociala, ekonomiska (och till viss del miljömässiga) effekterna av delat boende.

Utifrån Uppsalas specifika situation kommer projektet identifiera möjligheter och hinder för att skala upp bostadsdelande med siktet inställt på mer hållbara bostadsförsörjningsmodeller. Att testa, förstå och utveckla hur det befintliga, redan byggda fastighetsbeståndet i en stad/kommun kan användas bättre och på vilket sätt delande skulle kunna få effekter både för människorna (minskad utsatthet, ensamhet och bostadslöshet) och för samhället (utveckla nya verktyg och metoder för att adressera såväl bostadsbrist som upplevd ensamhet). Projektet har en bred ansats och väver samman frågor kring folkhälsa, fysisk miljö och samhällsekonomi. För att gå från ord till handling, och bidra till en god samhällsutveckling, kommer både förutsättningar för och effekter av en möjlig uppskalning av det delade boendet studeras.

 

Med finansiering från