Svensk Bokkonst grundades år 1933 och är idag en ideell förening vars syfte är att stimulera och inspirera till ökad kvalitet inom produktionen av böcker. För att fullfölja denna ambition utser man årligen 25 föredömligt producerade böcker och pekar därmed på goda förebilder. 

Böckerna väljs ut av en jury bestående av sju ledamöter som representerar olika delar av bokframställningen: grafisk formgivning, förlagsverksamhet, tryckeri, bokbindning, illustration, fotografi och författare. I juryns uppdrag finns formulerat att det är den goda vardagsboken såväl som de nyskapande uttrycken som skall lyftas fram. Bedömningen sker utifrån följande sex kriterier:  

Formgivning  
Typografiskt utförande  
Funktion i förhållande till produktionskostnad  
Hållbarhet, slitstyrka samt miljömässighet  
Innovationsgrad  
Kommunikation  

Bland de närmare 300 inlämnade bidragen i Svensk Bokkonst 2020 märktes särskilt tendenser till experiment med bokformatet och färgexplosioner i inlagan. Men som vanligt är variationen stor, både bland bidragen och de utvalda böckerna.  

Johanna Lewengard, ordförande i föreningen, framhåller tävlingens betydelse för att belysa alla led av bokproduktionen och hur hela boken samverkar för kommunikationsförmedling:

"Svensk Bokkonst är den viktigaste formutmärkelsen vi har i Sverige. Dels för att den synliggör hur väl genomförd design alltid är ett resultat av ett gott samarbete i produktionens alla led, dels för att den uppmärksammar hur rik och komplex boken är som medium för kommunikation. Som bokläsare tar vi aldrig bara del av en skriven text eller återgiven bild, vi läser alltid in en oräknelig mängd saker genom bokens form och material på ett sätt som vi ofta är omedvetna om. Varje år ger tävlingen branschen ett tillfälle att uppmärksamma och prata om de här sakerna", säger Johanna Lewengard.

Vinnarna tillkännages vid en prisgala på Kungliga biblioteket varje år, då också böckerna presenteras i en unikt formgiven katalog. I arbetet med 2020 års katalog har formgivaren BankerWessel och fotografen Lina Löfström Baker använt marmorerade papper från N. Bernard Anderssons bokbinderi/Nordiska Kompaniet (NK). Samlingen finns på KB. Bokbindaren Bernard Andersson (1858–1924) verkade med eget bokbinderi från 1888 fram till 1917, då NK:s bokbinderi förvärvade hans firma. När NK 1963 avvecklade sina producerande verkstäder förvärvade KB bokbinderiet.