Tävling om ett stadshus

2019 fattade Ängelholms kommun beslut om att bygga ett nytt stadshus. Efter tre års förberedelser fanns det i slutet av 2022 en färdig inbjudan till en arkitekt- och entreprenadtävling. Tävlingsinbjudan riktade sig till team bildade av arkitekter och entreprenörer/byggare. De mest intressanta teamen valdes ut efter att kommunen gjort en sammanvägd bedömning av erfarenhet och kunskap om liknande projekt och av teamets idéer om demokrati, hållbarhet och arkitektur. Det team som slutligen vinner tävlingen fortsätter att genomföra projektet tills det nya stadshuset står klart år 2027.

Ängelholms kommun har vuxit ur sitt stadshus. När invånarantalet i kommunen stadigt ökat har också storleken på kommunens förvaltning växt. De kommunala verksamheter som behöver sitta tillsammans har inte längre möjlighet till det i samma byggnad.

2015 skedde en omorganisation från ett mer traditionellt förvaltningsbaserat system till en agil organisation med fyra huvuduppdrag. Det nya arbetssättet bygger på helhetssyn och samverkan. Genom att samla alla verksamheter under ett tak i anpassade lokaler hoppas Ängelholms kommun att framgent skapa de bästa förutsättningarna för en god service till medborgarna.

 

Ängelholms stadshus

Ängelholms Stadshus (Ängelholms kommun).

 

Ängelholms nuvarande stadshus ritades av arkitekten Sten Samuelsson (1971–75). Det har en unik utformning och en representativ karaktär, men klarar inte dagens arbetsmiljökrav. Utformningen av lokalerna är inte anpassade för ett aktivitetsbaserat arbetssätt, och våningsplanen för låga för modern ventilationsteknik. Bedömningen är att den långa och smala huskroppen med en central korridor och cellkontor på var sida inte låter sig byggas om utan att för mycket av originalets kvaliteter går förlorade. Bättre då att ge det gamla huset en ny användning, och bygga ett nytt stadshus på en annan plats. I juni 2019 beslutades därför att kommunstyrelsen fick i uppdrag att uppföra ett nytt stadshus, som skulle ligga i den nya stadsdelen Stationsområdet i Ängelholm. Önskemålet var att det nya stadshuset skulle ge en bättre arbetsmiljö för kommunens medarbetare och att lokalerna skulle främja det agila arbetssättet. Vidare var ambitionen att skapa en öppen och inbjudande mötesplats för både kommunens invånare och besökare i Stationsområdet i en ny hållbar byggnad med god gestaltning.

Platsen för det nya stadshuset – Stationsområdet – är ett större förtätningsområde som fullt utbyggt planeras innehålla cirka 2700 bostäder. Området består av före detta industrimark och spårområde. Det ligger strategiskt placerat mellan järnvägs- och busstationen och stadens centrum.

Ängelholm ligger några kilometer från kusten, men staden binds samman med stranden av Kronoskogen – en tallskog som planterades under 1700-talet för att stoppa de stora problemen med sandflykt. När järnvägen drogs fram längs kusten på 1800-talet, placerades Ängelholms järnvägsstation strax väster om centrum, precis i gränsen mellan staden och skogen. Runt stationen växte successivt ett område med industrier och fabriker fram, som drog nytta av närheten till järnvägen. Under andra halvan av 1900-talet hade många av verksamheterna spelat ut sin roll och flyttades eller fick läggas ned. I samband med att industrierna avvecklades, började områdets kanter bebyggas med bostäder. Omvandlingen från verksamheter till bostäder och service trappades upp under 1990-talet, men det dröjde till 2017 innan ett planprogram för omvandlingen av resterande delar av Stationsområdet kunde antas. 

  

Flygbild över Ängelholm

Tomten för det kommande stadshuset streckat i gult, strax nordöst om järnvägsstationen. Järnvägsgatan – som blir Stationsområdets nya huvudgata – kommer att rätas ut och löpa längs med stadshusets hela västfasad. Öster om tomten löper ett grönt gång- och cykelstråk som knyter samman Stationsområdets nordligare kvarter med Järnvägsparken.

Om tävlingen

Tävlingen om gestaltning av Ängelholms stadshus anordnas som en projekttävling med förhandlat förfarande. Det är en inbjuden tävling som genomförs i två steg, där de som tävlar har valts ut dels baserat på tidigare erfarenhet och kompetens, dels utifrån hur väl man som team kunnat besvara frågor från beställaren kopplat till uppgiften. Teamen deltar anonymt i tävlingen fram till dess att juryn har meddelat vem som har vunnit.  När tävlingen är avslutad kommer det vinnande teamet att anlitas för att planera och projektera färdigt byggnaden och de omgivande stadsrummen och genomföra entreprenaden i nära samverkan med kommunen (samverkansentreprenad). Samma grupp av arkitekter som ansvarade för att ta fram tävlingsförslaget, kommer att fortsätta ansvara för gestaltningen av byggnaden, vilket gör att alla beslut som fattas i processen fram till att den färdiga byggnaden står på plats kan göras utifrån det ursprungliga tävlingsförslagets idé och koncept. Förhoppningen är att man på så sätt uppnår en god helhet och ett lyckat slutresultat.

Själva tävlingsfasen är kort och intensiv. För att resultatet ska bli bra, är det viktigt att beställaren kartlagt sina behov, önskemål och förutsättningar och formulerat dem på ett tydligt sätt i tävlingsprogrammet. Förutom alla krav som de tävlande ska utgå ifrån, ska programmet också beskriva vilka kriterier som tävlingsförslagen kommer att bedömas utifrån.

Medskick från projektet Lek för demokrati

Frågan om hur barnens konstnärliga processer och idéer skulle kunna överföras till den mer formella planerarvärlden, till tävlingsprogram och utformningskoncept har varit central för projektet Lek för demokrati. Projektet arrangerade hösten 2022 en workshop då de mest återkommande önskemålen och förslagen i barnens process definierades och clustrades. Dessa har sedan omformulerats och utgör nu ett medskick till tävlingsprogrammet. Förhoppningen är att medskicket leder till inspiration, innovation och till ökad inkludering av våra yngsta medborgare i gestaltning av både byggnad och omgivande platsmark.

Lek för demokrati ger teamen följande medskick att inspireras av och arbeta vidare utifrån:

De allmänna ytorna – som utemiljö, foajé, café – skall gestaltas med skala och uttryck för både barn och vuxna.
Sittmöjligheter och uppehållsutrymmen i publika rum skall gestaltas med skala och uttryck för både barn och vuxna.
Stadsrummet i anslutning till stadshuset skall vara en plats för både barn och vuxna att interagera med.
Förslaget ska redovisa innovativa sätt att underlätta barnens kommunikation och inflytande.
Utformning med grönska ska medverka till att utmana gränser mellan interiöra och exteriöra rum.
Innovativa, lekfulla detaljer liksom en experimentell färgbehandling ska finnas att upptäcka som inslag på lämpliga platser.

 

 

TILLBAKA TILL DEL 2: STADSHUSET

Till utställningssidan