Fri entré

Stadshuset – politisk ordning i fysisk form

Text: Fredrik Torisson

Många av oss har nog en idé om hur ett stadshus fungerar, vad det innehåller och varför det finns. Den här idén är ofta vag. Vi kan föreställa oss ett typiskt stadshus – förslagsvis i vår hemstad – som får beteckna stadshus mer generellt. Släpper vi taget om det här enda stadshuset och jämför några stadshus upptäcker vi snabbt stora skillnader, som blir större ju fler stadshus vi jämför. Detta gäller inte bara husen, utan även hur vi betecknar dem. Vad är skillnaden mellan ett rådhus, ett stadshus och ett kommunal- eller kommunhus? I Köpenhamn finns ett rådhus medan det i Stockholm finns såväl stadshus som rådhus. I Europa är också terminologin varierad: tyska städer har ett Rathaus, franska ett Hôtel de ville, italienska ett Palazzo pubblico, amerikanska städer har City Hall, nederländska har ett Stadhuis, engelska kan ha en Guildhall eller en Town Hall, skotska ett Town House – och så vidare. Denna mängd beteckningar till trots fyller samtliga funktionen att de utgör byggnaden varifrån staden styrs. De kan därmed sägas ingå i en familj av byggnader som trots att de är olika delar vissa drag. I den här texten används ’stadshus’ som samlingsbegrepp för den här familjen, för byggnadstypen.

Stadshusets historia sträcker sig åtminstone 800 år bakåt i tiden. Naturligtvis har såväl utformning som funktioner skiftat över tid och rum. Olikheterna till trots återkommer många drag om och om igen i nya sammanhang med nya förtecken och betydelser. Köpenhamns rådhus är inspirerat av Sienas medeltida stadshus, Stockholms stadshus lånar många visuella drag från Markusplatsen och Dogepalatset i Venedig. Vi kan säga att stadshus citerar andra, tidigare stadshus på olika vis. Det gäller utseende men kanske i ännu högre utsträckning byggnadselement. Sammantaget kan vi därför något paradoxalt säga att stadshusets historia kännetecknas av såväl variation som repetition. Vi kan också sluta oss till att stadshusets historia inte är någon rät linje – snarare en väv där trådar överlappar och korsar varandra.

Vad kännetecknar då stadshuset som byggnadstyp? Vad är, så att säga, stadshusens minsta gemensamma nämnare? Det finns inget enkelt svar på frågan, men förenklat kunde vi tala om tre olika roller för stadshuset i staden. Stadshuset spelar dessa roller samtidigt, men hur de prioriteras och tolkas varierar från ett fall till nästa.

För det första: stadshuset – inklusive platsen utanför – utgör scenen för stadens politiska liv. Stadshuset är det rum där de som tillåts komma till tals kan påverka stadens politik, och där de som står utanför, bokstavligt och bildligt, kan söka göra sina röster hörda. Utanför den formella politiken är stadshuset i förlängningen också en social eller informell scen för stadens eliter. Dessa eliter tävlar ofta om att visa sin status genom närhet till den politiska maktens centrum.

För det andra: stadshuset är sätet för stadens styrande administration i praktisk såväl som symbolisk bemärkelse. Under en längre del av stadshusets historia ingick stadens beslutande organ och dess verkställande i ett och samma råd. Under olika tider har det beslutande eller det verkställande organet betonats, men båda associeras med stadshuset. På så vis är stadshuset en symbol även för stadens administrativa maktutövning. I USA används exempelvis ”City Hall” i dagligt tal som en metonym för stadens styrande administration.

För det tredje: stadshuset är samtidigt en symbol för staden själv i förhållande till andra städer och stadens självständighet från centralmakt och kyrka. Stadshuset reflekterar i så måtto stadens självbild – eller åtminstone de styrande gruppernas egen bild av staden och dess betydelse. Över tid har denna roll blivit mer invecklad. Dels har stadens administrativa gränser flyttats så att stadshuset ska representera någonting mer än själva staden, dels har ökad rörlighet gjort att stadens invånare består av en långt mer mångfacetterad grupp med en uppsjö av olika kulturella rötter. Den här symboliska rollen kan sägas ha blivit mer instabil över tid, främst under det sista århundradet.

Dessa gemensamma nämnare återfinns i någon prioritering eller tolkning i nästan varje stadshus. Med dem i åtanke kan vi börja följa stadshusets historia fram till idag.

Stadshus från medeltidsstad till den tidigmoderna staden

När och var börjar stadshusets historia? Trots att byggnadstypen inspirerades av romerska administrationsbyggnader börjar dess historia på allvar i medeltidens Europa. Under elva- och tolvhundratalet blev Europas städer både rikare och mer inflytelserika som ett resultat av ökad handel. Rikedom och inflytande betydde att städerna kunde kräva en viss självständighet gentemot kungar och furstar. Självständigheten befästes i stadsprivilegier som tillät städer att bedriva handel. Den utvecklades vidare genom att städer sedan gick samman i handelsförbund likt Hanseförbundet eller försvarsallianser som Lombardiska förbundet. Genom att alliera sig med varandra kunde dåtidens städer tidvis bli en motpol till monarkers inflytande.  

Självständigheten medförde ett behov av styre. Ett styre behövdes det rent praktiskt för att diskutera stadens affärer men också för att värna om och manifestera själva självständigheten. Stadshuset blev en praktisk och symbolisk lösning på frågan hur staden skulle styras. De stadshus som finns kvar från första halvan av tolvhundratalet är inte så spektakulära men de innehåller element som sedan återkommer i olika tolkningar genom historien.

 

Skiss på byggnad

Palazzo del Broletto i Como. Handbuch der Architektur.

 

Stadshuset i Como, Palazzo del Broletto, i vad som idag är norra Italien dateras till kring 1215. Bottenvåningen är ett öppet rum inringat av en arkad. Med tak över huvudet men i övrigt öppet fungerade detta rum främst som marknadsplats men det kunde också användas för offentlig debatt. Ovanför den öppna bottenvåningen finns en sal där stadens råd sammanträdde i frågor om stadens styre och rättsskipning. Städers råd hade länge en dubbel funktion som administration och domstol. Stadshus och rådhus har – ända fram i modern tid – ofta inhyst den lokala domstolen. Salen en trappa upp i Como hade ursprungligen kontakt med platsen utanför genom en balkong varifrån det var möjligt att tala till en större folkmassa än vad som rymdes i själva salen. Olika element från dessa tidiga stadshus återkommer: det offentliga rummet, mötessalen för stadens beslutande organ och balkongen som scen från vilken det gick att tilltala en folkmassa.  

Under tolvhundratalet växte sig vissa städer oerhört mäktiga. I första hand gällde detta städer i vad som idag är norra Tyskland och norra Italien. Dessa städer växte, och de kom att behöva större stadshus. Mot slutet av seklet uppfördes i Siena och Florens två av historiens mest kända stadshus. Sienas och Florens stadshus skilde sig från Comos. De var mer fästningslika än föregångaren. Rummet under Comos stadshus blev här innergårdar innanför murarna. En annan viktig skillnad är hur centrala dessa stadshus var i staden: de placerades på mycket framträdande platser vid stadens viktigaste torg. Vidare utrustades dessa stadshus med höga klocktorn som tävlade i höjd inte bara med adelsfamiljernas försvarstorn utan även med kyrktornen. De visade på en ny maktordning. Tornet, innergården och stadshusets placering vid stadens centrala torg är också teman som återkommer i senare stadshus. 

 

Piazza del Campo i Siena

Piazza del Campo i Siena med Palazzo Pubblico. Andrzej Otrębski.

 

Efter Digerdöden och de svältkatastrofer som hemsökte europeiska städer under trettonhundratalet klingade av började städerna så småningom återbefolkas och även växa. Större städer krävde mer administration. Stadshusets olika funktioner blev i raskt tempo allt fler. Stadens skattkista krävde en skattkammare, stadens försvar behövde en rustkammare, brottslingar måste låsas in någonstans – med mera. Alla dessa funktioner kom snart att samlas i stadshuset. Dessutom utvecklades bokföringskonsten. Detta ledde till att arbetsplatser för stadens bokhållare blev ett akut behov. Ett berömt exempel är gli Uffizi i Florens, bokstavligt kontoren, som konstruerades i slutet av femtonhundratalet.

 

Stadhuys van Amsterdam

Stadt Huys van Amsterdam. (Heidelberg University Library. Public domain)

 

Under femton- och sextonhundratalen skiftade handelsmönstren. De nyligen självständiga statsförbunden i vad som idag är Nederländerna och Belgien blev centrum för ekonomisk utveckling i norra Europa. Den rikedom som ostindiska kompaniet tillskansade sig flödade in i Amsterdam, och staden lät bygga det kanske mest påkostade stadshuset under sextonhundratalet, Jacob van Campens Stadt Huys van Amsterdam (1655). Detta inhyste en imponerande uppsättning funktioner utöver rådssalen: stadens bank som lånade ut pengar, kronofogde, försäkringskontor, rustkammare, fängelse, bostäder för fångmästaren med familj, tortyrkammare och mycket annat. Denna era kan betecknas som handelsstädernas stora epok men makten kom så småningom att förskjutas till kolonialmakternas huvudstäder – främst London och Paris.  

Skandinaviska stadshus

Skandinavien var vid den här tiden glest befolkat och dess städer tillhörde inte de mäktigare i Europa. Trots att det byggdes ett antal medeltida stadshus och rådstugor i Skandinavien var det först i mitten av artonhundratalet som stadshusbyggandet tog fart på allvar. Förenklat kan tre skiften under artonhundratalet sägas ligga till grund för att stadshus kom att börja byggas vid den tidpunkten.

Det första skiftet var en markant ökande handel och gryende industrialisering vars främsta vinnare var en ny grupp inom borgerskapet som befann sig utanför de traditionella stadsnäringarna. Industrialisering, snabbare transporter och effektiviserande jordbruksreformer ledde också till att städernas befolkning ökade i rasande takt under artonhundratalet. Städerna gick raskt från att vara relativt små till att bli stora enheter med trångboddhet och stora behov. Det andra skiftet var att näringsfrihet infördes runt 1840 – tidigare hade burskap låst in politisk makt till en mycket liten krets högborgerliga. Genom näringsfrihet öppnades den politiska makten upp för de delar av borgerskapet som blev rika på handel och industri, och de ville mer än gärna omforma stadens främsta symbol enligt sina egna visioner. Det tredje skiftet var de olika kommunreformer som infördes i skandinaviska länder vid seklets mitt varigenom kommuner fick ökad självständighet gentemot statsmakten.

Tillsammans ledde detta till mer självständiga städer med större kassakistor och en administration som skulle hantera fler invånares behov och intressen. I och med burskapets avskaffande blev städerna också tvungna att organisera diverse funktioner som tidigare delegerats till enskilda burskapsägare – snöröjning, gatuunderhåll och brandförsvar är tre exempel.

Under andra halvan av artonhundratalet tillkom dessutom nya uppgifter i form av gasnät, vattenförsörjning och planering för stadens utvidgning utanför vallarna. Allteftersom de kommunala åtagandena blev fler krävde deras genomförande nya, långt större stadshus än vad som tidigare hade behövts. Utöver de praktiska funktionerna ville nyrika köpmän och industrialister ha en värdig scen för sociala sammankomster. Sedan gammalt skulle staden tillhandahålla rum och mat för resande. Detta fick nu en ny innebörd när påkostade stadshotell blev integrerade i stadshusen. Många nya stadshus under andra halvan av artonhundratalet hade påkostade festsalar och hotell kopplade till stadshusen – Örebros och Sundsvalls respektive stadshus är två exempel. 

 

Örebro stadshus

Örebro stadshus 1895. Foto: Alfred Michaelson (Tekniska muséet).

 

Mot slutet av århundradet minskade statsmaktens inflytande över kommunerna än mer. Domstolar och statliga funktioner började på sina håll att flytta ut från stadshusen. I Stockholm hölls exempelvis 1903 en arkitekttävling för ett nytt rådhus som skulle inhysa såväl stadshusfunktioner som domstolsfunktioner. Efter en offentlig debatt beslöt man sig för att dela på funktionerna och uppföra separata byggnader. När Ragnar Östbergs Stadshus slutligen invigdes 1923 var det på så vis ett mer specialiserat och tydligt kommunalt stadshus som dessutom placerats närmast som en motvikt till slottet och riksdagsbyggnaden på andra sidan Riddarfjärden. Stadshusets kraftfulla torn förstärker intrycket av ett lokalt styre som markerar sin autonomi i förhållande till kyrka, kungamakt och stat.

 

Stockholm stadshus

Stockholms stadshus 1925. Gustav Heurlin (Västergötlands museum).

 

Att stadshuset i Stockholm fick ett torn var ingen tillfällighet utan associerade till Venedig. Tornet är i sig ett byggnadselement som ofta kopplas till stadshuset som byggnadstyp. Kanske i synnerhet kring sekelskiftet var just tornet det utmärkande byggnadselementet som gjorde stadshuset identifierbart. Det gäller exempelvis Martin Nyrops Rådhus i Köpenhamn (1888–1905), som också är utrustat med ett högrest torn inspirerat av Palazzo pubblico i Siena. Intressant nog fortsätter tornet framstå som ett viktigt element i stadshuset också sedan funktionalismen börjat omforma arkitekturen enligt nya och icke-monumentala principer. Arne Jacobsen och Erik Mørks gestaltning för rådhuset i Aarhus (1937–41) var ursprungligen ritat utan torn. Många invånare fann tornets frånvaro provocerande och det slutade i en debatt och att ett torn i all hast lades till gestaltningen när byggnaden redan var under uppförande. Prominenta torn återfinns i ett antal skandinaviska nittonhundratalsrådhus, exempelvis i Oslo, Västerås, och inte minst på Kirunas gamla stadshus. Det är inte alltför långsökt att tänka sig att tornet också tjänade som inspiration för de stadshus som främst under 1950- och 60-talen blev utformade som höghus, till exempel i Luleå, Boden, Sundbyberg, Solna och Bollnäs.

 

Köpenhamns rådhus

Köpenhamns Rådhus. Foto: News Øresund Jenny Andersson. 

 

Aarhus stadshus

Aarhus City Hall (Det Konglige Bibliotek).

 

I slutet av artonhundratalet kom förändringarna i stadshusens utformning i rask takt. En central fråga var frågan om politisk representation. Kommunreformerna i mitten av artonhundratalet hade uteslutande favoriserat de förmögna och bolag som fick rösträtt beroende på skattemedel som tillförts drätselkammaren eller stadskassan. Industrialiseringen skapade inte bara industrimagnater utan också en ny grupp i staden som sökte politiskt inflytande: industriarbetarna. Med arbetarrörelsen kom krav på en ny politisk ordning. I stället för att egendom skulle styra inflytande förordades ett system som utgick från den enskilda människan och dennes rätt att kunna delta i det politiska livet. När dessa krav började bli alltmer högljudda ändrades kravbilden för stadshusen. De skulle inte längre vara tummelplatser för stadens eliter utan bli – eller åtminstone framstå som – öppna för bredare folklager. Stadshus från sekelskiftet och framåt utformades därför med offentligt tillgängliga gårdar som kunde vara övertäckta som i Köpenhamn eller öppna som i Stockholm. Därigenom bjöds allmänheten åtminstone en bit in i stadshusets inre.  

Krav på utvidgad rösträtt kom att leda till mer djupgående förändringar. Genom rösträttsreformer i Danmark (1915) och Sverige (1919) blev demokrati och demokratiskt styre centrala värderingar som stadshus skulle kommunicera. Frågan: ”Hur kan demokrati materialiseras i stadshus?” var central i utformningen av stadshus ända in på 1960-talet. Demokratins hjärta, sessionssalen, blev närmast en fetisch och var det mest prominent placerade och påkostade rummet i nya stadshus.

 

Falkenbergs stadshus

Falkenbergs stadshus med sessionssal överst (Riksantikvarieämbetet).

 

För att understryka dess betydelse blev sessionssalen på väldigt många håll avläsbar i fasaden som en påminnelse om den demokratiska processen som försiggick inuti. Stadshusen i Aarhus, Falkenberg (1960), Halmstad (1938), Bollnäs (1966) och Kiruna (1958–62) visade upp sessionssalen på prominent plats i exteriören. I Säynätsalo stadshus av Alvar Aalto blev den mycket höga sessionssalen till ett torn med referens till Siena. På några håll togs accentueringen av sessionssalen ännu längre. Sessionssalen drogs isär från stadshusets förvaltning och placerades i en egen byggnadskropp. Arne Jacobsens stadshus för Rødovre (1952–1956) är kanske det tydligaste exemplet, men liknande tendenser kan anas i stadshusen i såväl Luleå (1953–58) som Boden (1956–58) och internationellt i exempelvis Torontos stadshus (1959–65) där administration och sessionssal är tydligt distinkta från varandra. 

Ambitionen att materialisera demokratisk öppenhet ändrades omkring år 1970 då de politiska vindarna kantrade igen. En kommunreform från samma år ledde till kommunsammanslagningar och till att skillnader mellan städer, köpingar och landskommuner slutgiltigt upplöstes. Det innebar att de kvarvarande kommunerna blev mycket större och ofta omfattade flera tätorter. Till följd av denna reform kom stadshus, eller kommunhus, att administrera och representera ett större territorium. En annan effekt av sammanslagningar kombinerat utbyggnaden av efterkrigstidens välfärdsstat blev att kommuner utvecklades till gigantiska organisationer som anställde allt fler människor och krävde allt större utrymme. Framtiden, som den projicerades då, verkade innehålla än mer kommunal expansion. Kommuner såg därför ofta till att förlägga kommunhus där framtida expansion var möjlig. De nya kommunhus som uppfördes placerades oftast i de städernas utkanter i stället för vid deras centrala torg, till exempel i Vellinge. I de fall – som exempelvis Nyköping (1962–1969) – där kommunhusen uppfördes centralt kom byggnaderna att på ett  överväldigande vis dominera sina sammanhang. Trots det befanns de, exempelvis i Nyköping, vara alltför snålt tilltagna i fråga om utrymme.

1970-talet kännetecknades också av ett missnöje med en statsapparat som uppfattades som förtryckande av olika delar av det politiska spektrumet. Stadshus i ett sådant klimat utformades inte längre som monument över makten utan som mer diskreta administrationskomplex. Nya stadshus påminde om företagsvärldens huvudkontor. Syftet var sannolikt att visa upp en mer effektiv användning av invånarnas skattekronor utan onödiga utsvävningar. Stadshusets roll som administrationsbyggnad betonades; sessionssalen kröp längre in i byggnaden eller förlades till aulan på en närbelägen skola. Arkitekten Sten Samuelson formgav en serie kommunhus under 1970- och 80-talen som omfattar stadshus i Landskrona (1976), Ängelholm (1971–75), Lidingö (1970–1975) och Malmö (1983–85). De två förstnämnda behåller karaktären av monumentalbyggnader som tar en tydlig plats i respektive stad medan de två senare är mer anonyma byggnader som kräver en skylt för att betraktaren ska förstå att hon står inför ett stadshus.

Under de 1980- och 90-talen konstruerades förhållandevis få kommunhus eller stadshus. Samtidigt åtnjöt staden som idé en renässans i postmodern arkitektur genom att stadsbyggare, arkitekter, med flera återupptäckte den traditionella europeiska stadens kvaliteter. Stadshus som uppfördes under 1990-talet, till exempel i Skövde, återvände till mer monumentala placeringar i staden och fick en påkostad utformning. Dock var detta förmodligen också motiverat av att kommuner blev mer service-orienterade i sin relation till invånarna. Stadshusen skulle på så vis vara tillgängliga för interaktion med kommunens olika förvaltningar. 

Stadshuset idag

På den här sidan millennieskiftet har ett mindre antal stadshus uppförts i Sverige –bland annat i Södertälje, Lund, Täby, Kiruna och Växjö. I utformningen av dessa finns det en rad tendenser och motsatta utvecklingar. Snarare än att försöka sätta fingret exakt på vad som kännetecknar nuet är det kanske mer användbart att lyfta några av de frågor som är centrala i utformningen av stadshus i dagsläget. Om vi återvänder till de roller som presenterades i textens inledning kan vi börja identifiera frågor vars svar kommer att se annorlunda ut genom samtidens ögon.

 

Lunds stadshus

Kristallen i Lund. Foto: Adam Mörk.

 

Den första rollen handlade om stadshuset som det främsta rummet – och scenen – för stadens politiska liv. Hur förstås detta politiska liv idag? Ofta byggs stadshus och kommunhus under senare år på centrala platser, men inte vid stadens torg utan i anslutning till järnvägen. I något fall placeras stadshuset i tågstationens direkta närhet som i Södertälje. Ibland integreras stadshuset och tågstationen antingen perifert, som i Lund – eller helt och hållet, som i Växjö. Denna utveckling följer en bredare stadsbyggnadstrend där städer förtätas kring järnvägen. Placeringen innebär eventuellt också att stadshus förstås som service-orienterade byggnader som först och främst ska vara tillgängliga för medborgare snarare än som politiska scener. Detta ger naturligtvis mening ur ett medborgarperspektiv. Samtidigt finns det mycket begränsat utrymme för allmänna politiska möten framför stadshuset i protest mot beslut. Frågan som infinner sig är om det inte finns någon plats för stadshuset som politisk scen längre? Kommunfullmäktige är fortfarande det beslutande organet där offentliga beslut tas. De flesta kommunhus som uppförts under senare år har emellertid inte prioriterat sessionssalar, som i många fall har förlagts till en annan byggnad. Samtidigt kan vi i en tid då demokratin kan uppfattas som hotad från olika håll fråga oss om det är dags för en nygammal roll stadshusens synliga sessionssalar som offentliga och öppna politiska scener för att förstärka den demokratiska processen?

 

Kiruna stadshus

Kristallen i Kiruna, exteriör och klocktorn. Foto: Henning Larsen Hufton + Crow.

 

Den andra rollen från textens inledning rörde stadshuset som säte för administration i praktisk och symbolisk bemärkelse. Dagens kommuner förvaltar en enorm och mångfacetterad verksamhet, och stadshuset eller kommunhuset är denna verksamhets administrativa centrum. Därför är det förvaltningen som ska vara service- och användar-orienterad snarare än politiken. Senare års stadshus har konstruerats med ledorden öppenhet och tillgänglighet som centrala värden i närapå varje tävlingsprogram för stadshus eller kommunhus. Hur öppenhet och tillgänglighet materialiseras skiljer sig från kommun till kommun. Det finns ett antal rent praktiska överväganden som måste beaktas, däribland krav på de anställdas arbetsmiljö och säkerhet. I praktiken utformas många stadshus med en graderad tillgänglighet: ytterst finns en helt öppen receptionsdel, innanför denna en mötesdel där anställda och allmänhet kan mötas, och ett inre bestående huvudsakligen av arbetsplatser. Dessa tre delar binds ofta visuellt samman genom ett atrium som går genom hela byggnaden och förstärker ett intryck av öppenhet. Ett annat möjligt resultat av dessa värderingar är att många av de senare årens stadshus är konstruerade som kontorshus med glasfasader. Om de uppglasade fasaderna är ett uttryck för en ’bokstavlig’ transparens för medborgarna eller enbart en logisk effekt av ytbehov, byggnadsdjup och föreskrivna dagsljusvärden är inte fastlagt.

Den tredje rollen är förmodligen den som är svårast att hantera för arkitekter idag. Om stadshuset ska representera själva staden – hur ska dess utformning kunna fånga upp det mångkulturella samhällets olika nyanser? Vilka röster och vilken identitet ska ges företräde i utformningen? Där nittonhundratalets välfärdsstat syftade till att fånga upp en mer homogen befolkning är dagens sena välfärdsstat långt mer heterogen. Med denna heterogenitet kommer också andra förståelser av vad stadshus representerar. Om stadshuset i Europa traditionellt sett har stått för en slags frihet och självstyre har motsvarande och till det yttre närmast identiska stadshus som kolonialmakter uppförda i kolonier stått för motsatsen. I städer som Mumbai, Kolkata, Jakarta, Sydney med flera har stadshuset varit en symbol för förtryckaren. Frågan är: i vilken mån kan arkitektonisk utformning kommunicera just öppenhet och tillgänglighet i ett sådant bredare kulturellt sammanhang där samma symbol kan ha diametralt motsatt betydelse?  

Stadshuset, i så måtto, kan inte bara vara en fortsättning på det monumentala stadshuset som tävlar med kyrkan om uppmärksamhet, det måste ha något mer för att inte förstås som ett uttryck för en dominant och exkluderande maktstruktur. Resultatet blir en svår balansgång för var kommun som när planer på ett nytt stadshus. Kanske kan frågan i stället formuleras så här: Om tillgänglighet och öppenhet är de kärnvärden som efterfrågas – måste vi inte då förstå dessa som värden som också måste byggas in i utformningen av själva designprocessen för stadshuset genom olika former av medborgardeltagande där olika grupper får komma till tals i processen?

De tre roller som diskuterats i det här avsnittet har varit centrala problem som stadshusens utformning förväntas besvara. Svaren får olika karaktär beroende på sammanhang, maktstrukturer, samhällssammansättning, politiska vindar, ekonomi, lagstiftning, och så vidare. Och det är just skiftena i hur problemen presenterar sig som ger möjligheter till att utveckla stadshusets roll och funktioner i staden. Hur ovan formulerade problemställningar påverkar den nära framtidens stadshus återstår att se, men sannolikt kommer stadshuset även framöver att relatera till byggnadstypens historia genom både variation och kontinuitet.

 

KÄLLOR:

Svenska stadshus:

Karin Arvastson & Cecilia Hammarlund-Larsson, Offentlighetens materia: Kulturanalytiska perspektiv på kommunhus (Carlsson: Stockholm, 2003).

Eva Eriksson, ‘Från rådstuga till förvaltningskomplex’ i Arkitektur 6 (1978), s. 2–8. Håkan Hökerberg, Kommunalhus som uttryck för samhälleliga ideal och värderingar

(Göteborgs universitet: Göteborg, 1994).
Gregor Paulsson, Svensk stad, del I & II (Bonniers: Stockholm, 1954).

Skandinaviska stadshus:

Gerd Bloxham Zettersten, Nordiskt perspektiv på arkitektur: Kritisk regionalism i nordiska stadshus 1900–1955 (Arkitektur förlag: Stockholm, 2000).

Europeiska stadshus

John Stewart, Twentieth Century Town Halls: Architecture of Democracy (Routledge: Abingdon, 2019).

Stadshus i ett globalt perspektiv

Swati Chattopadhyay & Jeremy White (red.), City Halls and Civic Materialism: Towards a Global History of Urban Public Space (Routledge: Abingdon, 2014).

 

Tillbaka till del 1: Metoden

Vidare till del 3: Tävling om ett stadshus