Konferensserien undersöker designens roll och betydelse för hur våra livsmiljöer gestaltas. Hur går vi från teori till praktik i dessa kreativa och ofta komplexa designprocesser? 

Röhsska museet och Form/Design Center är båda utpekade regionala mötesplatser inom området gestaltad livsmiljö med nationella uppdrag från Kulturdepartementet. Den första konferensen ägde rum i Göteborg i november 2021 och den andra i Malmö i april 2022.

POLITIKEN FÖR GESTALTAD LIVSMILJÖ

I politiken för gestaltad livsmiljö tas ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön. Ambitionen är att arkitekturens, formens och designens bidrag till samhällsbygget ska tas tillvara fullt ut, till nytta och glädje för alla. Att en sådan utveckling kan komma till stånd är av väsentlig betydelse för samhällets framåtskridande och kräver ökad medvetenhet och tydliga ambitioner på alla beslutsnivåer. 

Läs mer om politiken för gestaltad livsmiljö här

PROGRAM

Studiebesök hos Designklubben biskopsgården

→ Kl. 10:30–11:30

Tillsammans med barn och unga i Biskopsgården undersöker Designklubben på Röhsska museet vad design är och kan vara. Med avstamp i devisen Design is Everywhere arbetar Designklubben med kreativa medskapandeprocesser. I dagens studiebesök på mötesplatsen Orkanen i Biskopsgården berättar projektledare Anna Hydén och museets designambassadörer om projektet.

Den som önskar kan samåka kollektivt, samling vid Röhsska museets entré kl. 10.00.

Välkommen

→ Kl. 13:00–13:15

Nina Due, museichef Röhsska museet och Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center hälsar välkommen och presenterar eftermiddagens program och bakgrunden till konferensen.

Universell utformning

→ Kl. 13:15–15:30

Moderator Hanna af Ekström introducerar dagens första programpunkt.

Även om Universell Utformnings målsättning att skapa inkluderande produkter, tjänster och miljöer nämns i bland annat Politiken för Gestaltad livsmiljö, av Boverket och i FN-konventionen, så finns det många frågor om hur designfältets metodik ska appliceras i praktiken. I konferensens första pass får vi genom kortare föreläsningar och ett efterföljande samtal insyn i tre praktiker som på olika vis arbetar med universell utformning.

Pamela Lindgren berättar om hennes designpraktik och forskning inom Universell utformning.Som designer är universell utformning, delaktighet, kulturell mångfald, social design och hållbarhet utgångspunkter, där Pamela Lindgren har uppdragsgivare både från den offentliga och privata sektorn. I forskningen undersöker hon samspelet mellan teknik och kropp.

Anders Westgerd har i över tio års tid skapat aktioner och projekt som rör sig i gränslandet mellan konst och design, som uppmärksammar otillgänglighet och diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar. Anders Westgerd är rullstolsburen och har utnämnts till allt från Årets glädjespridare (2014) till Årets gnällspik (2021). Han är också VD för assistanskooperativet GIL som gjort ironi och provokation till en sport.

Bess Williamson är professor i designhistoria med fokus på sociala och- politiska frågor som rör materiell kultur och hur detta förhåller sig till rättvisa, inkludering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Utifrån boken Accessible America: A History of Disability and Design från 2019 diskuterar Bess Williamsson relationen mellan design och funktionsrättsrörelsen och uppkomsten av Universell utformning. Obs! Bess Williamsons medverkar på videolänk och föreläsningen hålls på engelska.

Hanna af Ekström är ordförande inom funktionsrättsorganisationen Utopia och doktorand i design på HDK-Valand.

Paus, fika och workshop

→ Kl. 15:30–16:15

Under pausen så ges möjlighet att delta i workshopen Känn vad du ser.

Verbalisering är en utveckling från syntolkning som beskriver i ord visuell eller icke verbal information. Traditionellt sätt rekommenderas att verbalisering och syntolkning ska genomföras så objektivt som möjligt. I den här workshoppen får deltagare möjlighet att verbalisera valda föremål på Röhsska museet utifrån sina tankar, idéer och erfarenheter om hur föremålen känns utifrån en multimodal upplevelse som går bortom det visuella. Metoden är inspirerad av Georgina Kleeges bok More than Meets the Eye och är en del av Hanna af Ekströms avhandlingsarbete inom konstnärlig forskning.

Språk och design, design och språk

→ Kl. 16:15–17:15

Moderator Lisa Daram Westling introducerar dagens sista programpunkt.

Vilken vikt har språk i designverksamheter? Hur lätt eller svårt är det att beskriva designmetodiker och deras nytta för personer från yrkesgrupper som kanske har en ytlig föreställning om design, eller som rent av har fördomar om att design är ”saker som ser snygga ut”? Vad är det som krävs i språklig mening för att nå fram, för att skapa en gemensam bas och en gemensam förståelse för designprocesser, när många yrkesgrupper med olika erfarenheter och värdegrunder ska utveckla något ihop? Tomas Edman reflekterar tillsammans med Lisa Daram Westling, om språkets roller inom tjänstedesign.

Tomas Edman är Initiativtagare till Experio Lab och koordinator av Experio Lab Sverige. Experio Lab arbetar med designmetoder för att tillsammans med medarbetare i vården, patienter och närstående utforma offentliga tjänster som skapar värde i människors vardag. Arbetet består av att introducera nya förhållningssätt, verktyg och metoder som har sitt ursprung i design, användarcentrering och ett tjänstelogiskt perspektiv.

Lisa Daram Westling är Arkitekt SAR/MSA med mer än tjugo års erfarenhet av utredningar och publicering av praktiknära forskning inom arkitektur. Driver sedan 2018 egen verksamhet i Lisa Daram Arkitektur & Text.

Sammanfattning

Vad har vi lärt oss under dagen och vad tar vi vidare?