Bakgrund

Arkitektbranschen står inför flera stora förändringar, där omställningen från nybyggnad och rivning till tillvaratagande av befintliga resurser är central. För att förädla och förnya befintliga platser eller byggnader, krävs en särskild förmåga för vilket det behövs både ny kompetens, nya normer och nya förebilder. 

Samtidigt står branschen mitt i en omfattande lågkonjunktur som drabbar allt fler. Särskilt hårt drabbade är de nyexaminerade arkitekterna. En grupp med stor möjlighet att verka med nya perspektiv för en bransch i omställning.  

Med denna bakgrund inleds under våren 2024 en satsning som syftar till att kunskapshöja inom detta fält. Initiativet som består i en rad insatser och utlysningar tar sin utgångspunkt i Sveriges Arkitekters skrift Agera, som berör hur vi hanterar arkitektoniska och rumsliga frågor kring utveckling och förvaltning av befintliga miljöer.

Utlysningen

Först ut blir 72h-utlysningen Mellan-rummet, en temporär rumslig installation på Hedmanska gården i Malmö. En historiskt unik plats som haft en rad olika funktioner, utseenden och användningsområden sedan 1400-talet. Ett exempel på hur en byggd miljö kan vara robust över tid och tåla olika ekonomiska och politiska tillstånd som till följd innebär föränderliga arkitektoniska ideal. 

I utlysningen efterfrågas en arkitektonisk idé som både lyfter fram platsens kvaliteter, och historiska lagersamt bidrar till diskussionen om vad en samtida offentlig plats kan vara. Gestaltningen bedöms främst utifrån sin arkitektoniska kvalitet och som ett estetiskt tillägg på gården men förslag på kreativa idéer kring hur installationen kan användas ingår även i bedömningen. Andra viktiga bedömningsaspekter är cirkularitet och resiliens i materialval samt att förslaget är genomförbart inom satt produktionstid. Konstruktionen behöver dessutom vara möjlig att nedmontera för flytt och förvaring då gestaltningsförslaget kommer vinterförvaras.

deltagande

Mellan-rummet riktar sig till alla nyexaminerade och nyetablerade arkitekter inom byggnad, inredning, planering och landskap med max 4 års erfarenhet sedan erhållen masterexamen. Majoriteten av teamet måste ha en masterexamen (teamledaren ska vara en av dessa). Ingen i teamet får dock ha längre än 4 års arbetslivserfarenhet. 

Teamet bakom det vinnande förslaget erhåller en ersättning på 100 000 kr exklusive moms för att uppföra uppdraget. Det vinnande förslaget annonseras den 2 maj 2024. Utöver arbetet med gestaltningsförslaget behöver teamet även vara på plats i Malmö i 1–2 dagar för arbetsmöte med de hantverkare som ska uppföra förslaget i maj månad. Det finns en separat budget för material- och genomförandekostnader på 200 000 kr. Installationen invigs den 5 juni och kommer stå på plats sommarhalvåret ut för att sedan återuppföras 2025. 

Anmälan

Anmäl dig senast 21 april 23:59.

Utlysningen startar 22 april kl. 9.00 och avslutas 25 april kl. 9.00. Fullständig tävlingsinformation mailas ut när utlysningen startar.

Anmälan har stängt

Bedömning

Alla inkomna förslag bedömas av en jurygrupp bestående av:

Olof Martinsson, Byggnadsantikvarie, Stadsantikvarie, Malmö stad

Emina Kovacic, Arkitekt SAR/MSA, Stadsarkitekt Karlshamn/ordförande Sveriges Arkitekter.

Sven Vildergren, finsnickare/hantverkare, tekniker. Form/Design Center

Linn Osvalder, Landskapsarkitekt LAR/MSA, SLU Movium Alnarp

Kristoffer Nilsson, Arkitekt SAR/MSA, Ordförande, lokalföreningen Skåne.

 

Initiativet arrangeras av Form/Design Center, Sveriges Arkitekter och Sveriges Arkitekter Skåne, med stöd av SLU Tankesmedjan Movium och Malmö stad. 

Uppdaterad FAQ efter öppet möte 22 april

Kan konstruktionen fästas i någon av de kringliggande fasaderna eller försänkas genom montering i marken? 
Nej, platsen är kulturminnesmärkt och både marken och fasaderna är därmed skyddade.

Finns det specifika historiska aspekter eller element vid Hedmanska gården som bör framhävas eller bevaras genom installationen? Är det nödvändigt att göra en fysisk koppling till platsen, eller är en metaforisk tolkning tillräcklig?
Nej, det finns inga krav på att framhäva några specifika detaljer och kopplingen är fri för tolkning. 

Är vi fria att själva bestämma vad installationen ska användas till eller har ni önskemål om sittplatser, lek eller annat?
Ni är fria att föreslå en egen funktion och användning för “Mellan-rummet”.

Förtydliga vad ni menar med täckt vägg och tak. Skulle en fristående MDF skiva definieras som vägg eller tak?
Installationen får inte gestaltas som en byggnad med täckt tak och vägg då den därmed betraktas som en byggnad och blir bygglovspliktig. Därmed får inga väggar eller tak vara solida. En MFD skiva definieras som en vägg och/eller tak.

Gäller maxhöjden 4 meter även för belysning, vegetation och vajrar mm?
Ja.

Om man vill använda sig av återbrukat material av något slag, bör man inventera var materialet finns innan eller finns det möjlighet att få hjälp att införskaffa det?
Fördelaktigt är om ni vet på förhand vart och hur det återbrukade materialet finns och ska återanvändas. Då tiden för genomförande arbetet för uppbyggnad är begränsad i maj innebär det att stödet för att hitta återbrukat material även är det.

Kan vi flytta på den möbleringen som redan står på gården? 
Ja, bänkar och krukor inom det utmarkerade området får flyttas och bortforslas. Om ni önskar får de såklart ingå i ert förlag men de får inte modifieras.

Finns det någon maxvikt?
Nej, men viktigt att tänka på är frakt och bortförsel. Då tillgängligheten är begränsad av portikens mått (2200x2300) kan enbart manuella lyftdon användas.

Är maxhöjden 4 m även för vegetation?
Ja.

Behöver vi inkludera en beskrivning av hur installationen ska monteras och sedan kunna demonteras i vårt tävlingsförslag? 
Det är av godo om ni har med demontering i era tankar och presentation.

Hur och var ska installationen förvaras? Måste allt gå att bära bort utan hjälpmedel, eller kan man anta att t.ex. truck eller annat bärhjälpmedel kan användas? 
Den kommer monteras ner och vinterförvars på ett lager och kommer lite beroende på utformning mest sannolikt att monteras på pallar för att transporteras bort men en manuell truck.

Hur stora kan delarna för demontering och förvaring vara? Finns det en max höjd och bredd? Finns det en begräsning för bredd och höjd för införsel och transport till gården? 
Maxgränsen baseras på portens innermått som är 2200x2300. Dessa mått begränsar storleken på in- och utförsel av installationen vid upp- och nedförande.

Kommer det finnas tillgång till ström och vatten på gården? 
Ja det finns tillgång till ström för ev. installationer och belysning.  Vatten finns att tillgå på gården via en befintlig kran och trädgårdsslang invid en av fasaderna.

Får man svetsa på gården?
För att svetsa krävs 10 meter till fasad vilket vi inte har på Hedmanska gården. Däremot går det att svetsa delarna på verkstad och transportera dit.

Hur ser den befintliga belysningen ut på gården? Går något att styra eller justera?
Den befintliga belysningen finns på fasader, vid entréer samt fasadbelysning och den går ej att styra.

Kommer juryn att utnämna en andra och tredje plats med?
Ja, med dessa erhåller ingen prissumma enbart ära och publicitet.

Räknas praktik som yrkeserfarenhet?
Nej.

Är det tillåtet att lämna in två olika förslag från samma person eller är det begränsat till ett förslag per deltagare?
Ja, men då det är en kort tävling rekommenderar vi att fokusera på ett förslag.

Min eventuella lagkamrat har arbetat i fyra år och tre månader. Kan hen delta då?
Ja, under fyra år och fem månader rundar vi ner till fyra år.

Under rubriken ”ansökningsformat” anges vad som ska skickas på respektive A3-sida. På sida 1–2 ska man beskriva sin idé. Kan man göra det i text? Eller ska all text få plats på sida 3 i koncepttexten på 150 ord?
Ni får använda text på alla sidor, viktigt är dock att ni tydligt förmedlar er bärande idé.

Enligt tävlingsdokumentet ska vi inkludera perspektivritningar i vårt förslag. Skulle ni kunna förtydliga om ni har en preferens för renderade bilder jämfört med axonometriska ritningar, eller är båda formaten acceptabla?
För illustrationer, skisser och bilder är det helt öppet att välja den teknik och metod som illustrerar er idé bäst.

Är vi förväntade att använda de bilder som ni har tillhandahållit för att skapa en perspektiv vy som visar vårt förslag?
Bilagorna är underlag och finns som stöd till er men behöver ej användas vid inlämningen.

Vad för möjligheter finns det för skötsel av vegetation? (Bevattning, ogräsrensning, etc.) 
Form/Design Center och Stadsfastigheter sköter gården tillsammans. En viss grad av underhåll och bevattning ingår i våra rutiner exempelvis bevattning. Däremot har vi inte möjlighet till en mer omfattande skötsel utöver en underhållsplan för installationen.

Hur kommer underhåll och skötsel av installationen fungera och bekostas?
I budgeten för genomförande finns en summa avsatt för underhållskostnader (se nedan). Det är dock en begränsad summa som ej täcker regelbunden skötsel för mer omfattande och tidskrävande skötsel.

Vad ingår budgeten för genomförande och hur stor del av budgeten på 200 000 går till hantverkarna och har ni på förhand gjort en kalkyl av detta eller ska varje team själva göra den beräkningen? 
Den totala summan på 200 000 kr har beräknats fördelas följande: (Obs! summan är ungefärlig) 
Hantverkare och konstruktör: 100 000kr
Material: 70 000kr
Frakt och förvaring: 15 000kr
Skötsel och underhåll: 15 000kr 

FAQ

Jag är student eller har en annan examen än arkitektexamen, kan jag delta? 
Programmet riktar sig främst till arkitekter med en färdig masterexamen vid ansökningstillfället. Majoriteten av teamet måste ha en masterexamen (teamledaren ska vara en av dessa). Utöver det kan studenter och nyetablerade i andra fält delta. Samtliga i teamet ska inte ha mer än 4 års arbetslivserfarenhet i respektive fält. 

Jag har en utländsk examen och /eller bor i ett annat land, kan jag delta?
Ja, du är välkommen att delta.

Kan jag vara med i fler än ett team?

Nej, då det är en kort utlysningstid kan du endast vara med i ett team i taget. 

Vad är arvordet för uppdraget? 
Arvordet är totalt 100 000 SEK exklusive moms för alla i teamet. 

Kommer det vinnande teamet att bygga gestaltningen själva?
Nej, gestaltningen uppförs och byggs av professionella hantverkare och konstruktörer. Men för att er idé ska förvaltas och förstås kommer teamet behöva delta på ett introduktions- och arbetsmöte på plats i Malmö första veckan i maj.

Finns det en budget för genomförande och material? 
Materialkostnad och genomförandekostnad är inte inräknat i arvordet och har en separat budget på 200 000 kr exklusive moms. Det inkluderar kostnader för material, konstruktör, frakt, hantverkare och genomförande mm. Mer detaljerad information finns i utlysningen. 

Finns det en begränsning på hur många man kan vara i varje team?  
Ni kan vara hur många ni vill i gruppen så länge majoriteten i teamet har en arkitektexamen. Samtliga i teamet ska ej ha mer än 4 års arbetslivserfarenhet i respektive fält. 

Behöver jag ha ett registrerat företag eller F-skattsedel för att delta?
Nej, det är inte ett krav. Arvodet är 100 000 kr exklusive moms. Om vinnaren inte har företag eller F-skattsedel kan Form/Design Center göra en projektanställning för uppdraget inom ramen för arvordet.

Behöver jag anmäla alla lagmedlemmar eller enbart en teamledare?
Vid anmälan uppges en teamledare med kontaktuppgifter som får allt material den 22 april. När teamet skickar in materiel den 25 april behöver alla medlemmars namn uppges.

Om jag har frågor under utlysningens gång, vad finns det för hjälp?
Under 72h-tävlingen kommer det finnas en öppen chatt för frågor kl. 13–15 den 22 april. Alla frågor och svar kommer vara publika. Länk till chatten får du vid anmälan.