Vad skapar identitet, lokalt engagemang och tillhörighet i en stadsdel? I takt med att våra städer växer och nya stadsmiljöer utvecklas växer insikten om att fokus på nya bostäder inte räcker till för att skapa levande, integrerade och hållbara stadsmiljöer. Marknadens aktörer och dagens planeringsprocess saknar verktyg och möjligheter för att skapa en blandad och långsiktig stad.

En serie utforskande samtal och think tanks ligger till grund för Commoning Kits, en utställning som genom diskussion och installationer undersöker möjligheter för hur stadens olika delar kan vara demokratiska och tas i anspråk av dess invånare. Utställningen utforskar hur stadsrum, kvarter och funktioner kan samnyttjas på ett intelligent och hållbart sätt, för att skapa sociala kopplingar, men även för att nyttja gemensamma resurser bättre och att tillgängliggöra stadens kvalitéer för fler.

Commoning Kits är ett nordiskt samarbete där 13 utvalda arkitektkontor som representerar några av de mest intressanta praktikerna i Sverige, Norge och Danmark, deltar med mål om att skapa bredd och belysa olika utgångspunkter. Utställningen är del av en process som främjar samtal och kunskapsutbyte mellan samarbetsparterna liksom mellan Malmö och andra städer.

Resultatet kommer att bli 13 unika verktygslådor – Commoning Kits – som kan användas för stadsdelsgemenskap i olika städers utvecklingsprocesser. Utställningen tar upp 13 teman som speglar samtida behov av ytor för som kultur, utbildning, rekreation och mobilitet.

En utgångspunkt i projektet är Malmö stads kommande utveckling av Sege Park som utgör en fiktiv plats för de 13 projekten. Med fokus på hållbara förnyelsebara byggnadsmetoder kommer Sege Park att bli ett skyltfönster för hållbar stadsutveckling med ett ramverk för att minska koldioxidavtryck både i bebyggelseprocessen och ur ett livscykelperspektiv.

13 deltagande arkitektkontor
Arrhov Frick
Eriksen Skajaa
Förstberg Ling
In Praise of Shadows
Krupinski/Krupinska
lenschow & pihlmann
LETH & GORI
Marge
Nilsson Rahm
Norell/Rodhe
Rintala Eggertson
Sted
Vardehaugen + AHAA

Iniviativtagare 
Kjellander Sjöberg arkitektkontor genom Stefan Sjöberg
Form/Design Center genom Birgitta Ramdell
Curator: Stefan Sjöberg

Tack till Malmö Stad och Vinnova.