Malmö Upcycling Service (M.U.S) och RESOLVE COLLECTIVE jobbade tillsammans under två dagar med ett antal inbjudna kreatörer där de skapade en publik miljö med spillmaterial från industrin. Tanken med bygget är att förmedla ett budskap om inkludering, upcycling och co-creation samtidigt som det bjuder in fler besökare till platsen som kanske annars inte hade kommit. RESOLVE COLLECTIVE ledde arbetet utifrån sin metodik och M.U.S stod för material och medverkande.

OM RESOLVE COLLECTIVE

RESOLVE COLLECTIVE ett tvärvetenskapligt designkollektiv som syftar till att möta komplexa, sociala utmaningar genom att kombinera arkitektur, konst, teknik och ingenjörskonst. De har arrangerat ett flertal projekt, workshops och föredrag i Storbritannien och Europa, samt olika initiativ för att introducera unga människor från underrepresenterade bakgrunder till koncept inom tvärvetenskaplig design. Gemensamt för de båda initiativen är att de arbetar med att ta tillvara på lokala resurser både material och kunskapsmässigt.

OM MALMÖ UPCYCLING SERVICE

Malmö Upcycling Service är en designstudio, baserad i Malmö sedan 2017, som skapar produkter, interiörer, installationer och andra konstnärliga gestaltningar genom att använda spillmaterial från industri. Syftet med initiativet är att ta fram exempel som visar möjligheterna med att använda spill och försöka ändra synen på materialet för att ses som en resurs snarare än oönskad biprodukt från övrig tillverkning.