Fri entré

Siegel

→ Antal anställda: 16
→ Grundat: 2009
→ Kontor: beläget Malmö och just nu byggplatskontor i Höllviken

siegel.nu

Siegel

Beskriv ert kontor i korthet
Vi är ett fastighetsbolag med arkitektur-, bygg- och förvaltningsverksamhet för bostäder, hotell, restaurang och affärsverksamheter. Vi hör som kontor hemma i den posthumana arkitekturstilen (den funktionalistiska, moderna ställer människan i centrum, den posthumana även djur, insekter, växter, jord, eld, luft och vatten) Vi tycker om punkens GörDetSjälv-attityd och brinner för att utforska och bygga framtiden.

Varför har ni valt att bygga i egen regi?
För att detta är en bra strategi för att komma framåt i vår processorienterade dynamiska, designmetod.

Hur brukar ni arbeta som kontor?
Som generalister.

Hur vill ni arbeta framöver? 
Vi vill fortsätta att utveckla arkitektur och våra fastigheter.

Hur ser ni på arkitektens roll i byggprocessen i Sverige idag?
Vi arbetar ganska autonomt i våra projekt i förhållande till arkitektbranschen i stort och har därför inte så stor insyn i andra arkitekters roll i byggprocessen i Sverige.

Hur skulle ni vilja se arkitektrollen utvecklas framöver?
Alla som arbetar hos oss är i princip helt eller delvis utbildade i Sverige. Den svenska utbildningsprofilen är bra för att den är mångsidig och undersökande. Vi tycker att fler arkitekter kan gå samma väg som vi. Det skulle vara kraftfullt om fler kontor har medarbetare som kan rita, upphandla och genomföra.

Vad tror ni om arkitektuppdraget som affärsmodell – behöver det utvecklas eller kompletteras?
Det finns många vägar att gå för att nå framåt. På slutet är det resultatet som räknas.

Finns det något ni tror att staden kan göra annorlunda för att främja bättre byggprocesser?
Staden/kommunen ska ha processer och medarbetare som har en hög kunskapsnivå och idealbild. Kunskapen behövs för att aktivt lösa uppgifter och styra dessa (om man inte har kunskap blir man maktens förvaltare och bygger upp misstroende mot system och utvecklas inte). Ideal behövs för att utvecklas och leta vägar framåt. Vi tycker om punkens Gör-Det-Själv-attityd och brinner för att utforska och bygga framtiden

OHBOY

→ Påbörjat: Hösten 2014
→ Byggstart: Hösten 2015
→ Inflytt: Hyreslägenheterna februari 2017, hotellet juni 2017
→ Omfattning (i SEK och M2): 4000 m2 BOA/LOA
→ Team från Siegel: Cord Siegel, Martin Stavenow Svensson, Anders Gustafsson, Ellen Mendel, Hanna Larsson, Ola Nielsen (L), Axel Hauschild, Ingrid Wingård Malin Bosrup, René Andersson 
Konsulter i byggprocessen: K: Structor Bygg Malmö, VVS, El, brand, energi: PQR Malmö, KA: Arne Håkansson Byggadministration, växter: Peter Linder
→ Annan experthjälp: Del av Vinnovaprojektet BiodiverCity där bl.a. Malmö stad och SLU även ingick *Konstnärlig utsmyckning: Sara Granér

_____________

Kort om projektet
55 hyreslägenheter, egen förvaltning. Hotell med 31 hotellägenheter, drivs i egen regi genom bolaget Cykelhotell Malmö AB som ingår i Siegel Group.

Cykelhuset Ohboy var ett pilotprojekt tillsammans med Malmö stad med bilparkeringsnorm 0 och många olika insatser för att främja hållbart resande genom främst cykling men även kollektivtrafik, bilpool mm. Många av de insatser som gjordes på Ohboy och då var nyskapande upplever vi idag nästan som standard i nybyggnationsprojekt d.v.s. Ohboy har fungerat som ett föredöme och inspiration för andra.

Hur inleddes projektet?
Tidigare utvecklare, en väl etablerade fastighetsägare, fick inte ihop processen och affären. Genom en sex månaders markreservation som sedan omvandlades till ett köpeavtal fick vi snabbt presentera och börja bygga. Vi hade tidigare lyckats att utveckla och bygga två projekt i samma kvarter och hade därmed skaffat oss förtroende hos kommunen.

Hur strukturerade ni processen?
Vi byggde under 2014 klart grannprojektet Brf Ohoj på fastigheten Klippern 3. Under arbetet med Brf Ohoj fick vi möjlighet att även överta fastigheten Klippern 4 som sedan blev Ohboy. Under hösten 2014 påbörjade vi arbetet med att ta fram koncept, skisser och parallellt med detta kalkyler för byggnationen. Vi var då fyra personer som jobbade med projektet samtidigt som vi även arbetade med andra projekt i andra skeden. Vi satt då i ett kontorskollektiv på Gamla väster. I samband med byggstart hösten 2014 flyttade vi ut till byggbodar på byggarbetsplatsen. Vi har sedan dess suttit med hela kontoret i anslutning till aktuell byggarbetsplats. Vi tog själva hand om byggprojektledning, upphandling och platsledning. Projektet handlades likt alla våra övriga projekt upp som en delad entreprenad, vi själva agerade totalentreprenör. Under byggnationen behövde vi bli fler personer för att ro projektet i land så när vi flyttade från bodkontoret (till nästa byggbodskontor på Sorgenfri intill det som skulle bli Iggy) så var vi omkring sju personer. Vi satt kvar ett drygt halvår efter att de första hyresgästerna hade flyttat in. Vår personal tog dessutom hand om inflyttningen och därefter förvaltningen av fastigheten.

Hur har processen skilt sig från processen i ett konventionellt uppdrag? 
Vi har ingen erfarenhet av konventionella uppdrag.

Hur strukturerades projektet finansiellt?
Vi finansierade fram till bygglov allt genom egen insats och eget kapital. Sedan fortsatte vi med Ekobanken som i sin tur säkrade sin risk genom statliga bygg-garantier. Den slutgiltiga finansieringen av hyresrätterna och hotellet har varit delvis hos Ekobanken och delvis hos Sparbanken Syd, sedan SBAB och nu Handelsbanken.

Hur byggde ni upp ert team, och förändrades det under arbetets gång?
Teamet byggdes av i Sverige utbildade arkitekter och en arkitekt med bakgrund i utbildning och arbete i Tyskland och Sverige. Vi blev fler arkitekter under processen då upphandling och byggledning krävde fler resurser.

Hur upplevde ni i det här projektet riskerna som kom av en annorlunda byggprocess?
Risk är möjlighet till utveckling. Det har varit stressigt, men samtidig upplever vi på kontoret en stor solidaritet med varandra.

På vilka sätt möjliggjorde den annorlunda processen en annan arkitektur?
En processtruktur styr alltid resultatet. Vår arkitektur är sprungen ur processen och den struktur den medger.

Var har ni upplevt friktion när ni frångått en vanlig process?
Vi har ingen erfarenhet av konventionella uppdrag.

Fanns något i styrdokumenten – eller samarbetet med staden/kommunen – som var särskilt utmanande eller tacksamt?
Detaljplanen hade en del olika förutsättningar som vi dels genom att vi är både arkitekter och fastighetsutvecklare, dels genom att vi inte är en traditionell fastighetsägare med t.ex. fokus endast på bostäder eller verksamhetslokaler hade goda förutsättningar att ta om hand. T.ex. fanns höga bullerkrav mot Stapelbäddsparken vilket resulterade i ytterväggar av betong och fönster med hög ljudklass och även gav förutsättningar för fönstersättningen. Bottenvåningens centrumverksamhet var lite för liten för större lokaler t.ex. mataffär men lite för stor för mindre verksamheter. Efter att ha utvärderat ett antal alternativ landade vi i ett hotell och vi kom under processen även fram till att driva detta i egen regi snarare än att hyra ut det till annan hotellaktör.

SHIITAKE

→ Påbörjat: 2017
→ Byggstart: Sommaren 2018
→ Inflytt: Vårvintern 2019
→ Omfattning (i SEK och M2): 1710 m2 BOA
→ Team från Siegel: Cord Siegel, Martin Stavenow Svensson, Ragnvi Melin, Ola Nielsen (L), Ellen Mendel, Natalie Adelhoefer
→ Konsulter i byggprocessen: K: Danewids, installationskonsulter genom totalunderentreprenader med NH Nordström (VS), Bemt (el), Installationsteamet (VVS), Brand: PQR, Energi: Structor Bygg Malmö, KA: BED Bygg

_____________

Kort om Brf Shiitake
13 radhus samt gemensam parkliknande gård med delade funktioner som t.ex. pool, verkstad, växthus, odlingslådor m.m. Formen är en extruderad sektion som avslutas i en utkragande ovanvåning. Markvåningen är grund och hög. Ovanvåningen är djup och varierar mellan lågt till högt i tak. Att arbeta aktivt med sektionen möjliggör skapandet av en markvåning som har kontakt både med gata och trädgård - en sockelvåning som interagerar med och bidrar till sin omgivning i det urbana gaturummet. Bottenvåningens höjd pushar övervåningen mot utsikten och släpper samtidigt in himmel och trädgård på markplan. Takfönster ger den 15 meter djupa kroppen dagsljus, den bästa fördelen med eget tak. Likt Sizas tehus i Porto avslutas ett tak lågt mot utsikten och himlen. Husen är både hippies och modernister, strama och flowerpower.

Vi ritar strukturer. Betongens spännvidd ger en plan libre som möjliggör individuella planlösningar. Blandade häckar med stomme av avenbok skapar motsvarande struktur i de privata trädgårdarna, de utgör ram där innehållet kan anpassas över tid av de boende. Längs med hela trädgårdssidan löper en gemensam gård som innehåller bland annat gemensam pool, växthus, verkstad och odlingsmöjligheter för hållbara kollektiva möjligheter. Design är ofta osynlig, genom att minska bilparkeringsnormen har 12,5 m2 per radhus i stället kunnat användas till utemiljö, en fjärdedel av trädgårdens yta. Som vanligt har vi arbetat med alla faser i projektet från skiss till byggledning ute på bygg­arbetsplatsen. Som litet byggaktörkontor har vi korta arbetsvägar mellan arkitektur, ekonomi och teknik. Tidsrymden från att projektet initierades till inflyttning var 24 månader.

IGGY

 Ursprunglig markanvisningstävling: 2010. Projektet växte under processen i storlek och gick igenom många olika versioner. Det slutgiltiga projektet började ta mer konkret form under 2017
 Byggstart: Vintern 2019 ⁄ Inflytt: För- och sensommar 2020
 Omfattning (i SEK och M2): 4330 m2 BOA/LOA
 Team från Siegel: Cord Siegel, Martin Stavenow Svensson, Hanna Larsson, Ragnvi Melin, Fredrik Furrer, Ellen Mendel, Ola Nielsen (L), Moa Paulin-Hansson, Ossian Karlsson, Vera Ceginskas Lindström, Petter Hultqvist, Anna Jonsson, Nevena Krilic, Joakim Allerth, My Söderberg (L), Nelly Theander (L)
 Konsulter i byggprocessen: K och Energi: Structor Bygg Malmö, installationskonsulter genom totalunderentreprenader med NH Nordström (VS), Bemt (el), Installationsteamet (VVS), Brand: PQR SSAP, växter: Peter Linder, Akustik: LN Akustikmiljö, KA: BED Bygg *Konstnärlig utsmyckning: Sara Granér

  

Kort om projektet
69 hyreslägenheter + gemensamma utrymmen som bastu med tillhörande takterrass, gästlägenhet, stor cykelverkstad, liten replokal m.m. 1 verksamhetslokal på hörnet mot torget Spiggans plats, där Siegel fram tills nyligen haft vårt Malmökontor, flyttar nu en florist in.

Mobilitetsfokus på både promenad och cykling.

Pilotprojekt för delningsekonomi i hyresrätt: cykel, promenad, verkstad, gästlägenhet, panoramabastu-lokal, replokal osv. Grundprincipen är att man delar allt som ÄR för stort, för dyrt, för oekologiskt att ha själv. Utöver att man sparar resurser är det lättare att bilda social gemenskap och därmed trygghet och glädje om man delar vardagssaker. I slutändan gör det även boendet mer prisvärt. Bottenvåningens utformning bildar ett promenadstråk genom trädgårdarna som vetter ut mot gatan. Det hänger rock n roll över byggnaden genom namngivning, fasad och replokal. Som Malmöbo vet man att the Cardigans erövrade världen från Värnhem.

Huset bildar ryggraden till torget genom sin höga figur. Denna form länkar blicken in i kvarteret. De stora fönstren mot torget och staden på taket är bastun och möteslokalen. Ett fönster ut mot stadens panorama.  Bottenvåningen bildar trädgård mot gatan och lägenheter och bildar därmed rum och skönhet. Trapphus och cykelparkering binds ihop genom konstnärlig utsmyckning av Sara Granér. Fasaden är en hommage till det ursprungliga industriområdet, heavy metal. Det är ett historiserande fasadmaterial som söker sig tillbaka till det förflutna. Det nutida lagret är naturen i form av blommor, trä och klätterväxter som bildar grunden för biologisk mångfald, dagvattenhantering och materialdramatik.