Vårt branschfrämjande arbete

Form/Design Center har sedan många år arbetat med branschfrämjande insatser inom design och har en nära relation med designutövare i södra Sverige. Det finns en stark kollegial anda inom designkåren och en vilja att samlas kring gemensamma frågor för att tillsammans åstadkomma mer. 

Form/Design Centers branschfrämjande insatser har alltid styrts utifrån behovet hos utövarna. För att kunna göra relevanta insatser har vi en kontinuerlig och aktiv dialog med utövare inom design, för att förstå behov och önskemål hos branschen och kunna identifiera kring vilka frågor det finns störst engagemang. Genom samskapande processer och med ett bottom-up perspektiv utformar vi aktiviteter, format, projekt och satsningar.

Designbranschens behov

Designkåren är till skillnad från exempelvis arkitekter (Sveriges Arkitekter), konstnärer (Konstnärernas Riksorganisation) och illustratörer/grafiker (Svenska Tecknare) en oorganiserad kår. Det finns ingen inget renodlat fackförbund eller nationell yrkesorganisation som står upp för designers yrkesroll, arbetsvillkor och driver kårens intressen gentemot politiker, beslutsfattare, arbets- och uppdragsgivare. Inom yrkeskåren såväl som bland nationella designaktörer och politiker lyfts det behovet av att organisera designbranschen genom en nationell yrkesorganisation.

Momentum

Samtidigt riktas nu mycket uppmärksamhet mot de kreativa branscherna, den stora potential som design och designprocesser har för samhällets hållbara utveckling och behovet av att stärka dem. Det finns en aktualitet genom nyutkomna rapporter och utredningar som ’Design som utvecklingskraft’ och ’Kreativa Sverige’ vilka belyser vikten av detta för Sverige. 1/10 av Sveriges alla företag finns i de kulturella och kreativa branscherna, som sysselsätter 190 000 personer och omsätter 400 miljarder kr. De kreativa branscherna utgör en självklar del av svensk ekonomi med stor potential och effekter för sysselsättning, platsutveckling, innovation, export och grön omställning. De bidrar till kulturell, social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet regionalt, nationellt och i resten av världen.

Process framåt – uppstart och etablering av en nationell yrkesorganisation

Form/Design Center har idag omfattande branschkännedom och en unik position som branschfrämjande aktör inom design genom en aktiv dialog med utövare. Det finns en ambition om att växla upp arbetet med branschfrämjande satsningar genom relevanta insatser för att kunna göra skillnad för fler. 

Form/Design Center har en dialog med existerande yrkesorganisationer inom kreativa branscher för att förstå hur dessa fungerar, är uppbyggda och har vuxit fram. Detta innefattar både svenska organisationer såsom Sveriges Arkitekter (SA), Svenska Tecknare (ST) och Konstnärernas Riksorganisation (KRO), och nordiska organisationer som Ornamo (Finland), Design Denmark och Iceland Design and Architecture. 

Vi ser stora möjligheter för samverkan och erfarenhetsutbyte med regionala och nationella designaktörer i vårt nätverk. En etablering av en nationell yrkesorganisation för designers är ett gediget arbete som kommer att kräva omfattande resurser. Vi välkomnar inspel från alla – organisationer såväl som individer – som vill bidra och engagera sig i arbetet framåt!