Med hållbart byggande menas ett byggande som i alla led minimerar byggnadens miljöpåverkan, från tillverkning av byggmaterial till rivningsskedet. Föreningen vill sprida information och kunskap om olika typer av hållbart byggande genom föreläsningar, studiebesök och studieresor. Genom nätverksträffar vill de ge föreningens medlemmar förutsättningar att knyta nya kontakter, samverka och tillsammans bidra till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om Hållbart Byggande i Syd »