Vi är ett arkitektkontor som har ambitionen att producera arkitektur av god kvalitet i samarbete med våra beställare. Kontorets produktion spänner över allt från övergripande stadsplaneprojekt, offentliga byggnader och bostadsprojekt till mindre privata uppdrag. Vi arbetar även med landskapsarkitektur, både som separata projekt och i anslutning till våra övriga uppdrag.

Arkitektur som disciplin hanterar framförallt rumsliga principer. Frågeställningen hur rum relaterar till rum, till tillgänglighet, till ljus, till material, till historia, nutid och framtid etc är central i vårt arbete. I arkitektarbetet är utforskandet av hur rummet relaterar till människors behov och upplevelser oerhört viktiga. Förståelsen för platsen, för rumsliga strukturer och ordningar är viktig i den meningen att man medvetet måste kunna foga in, anpassa, förändra genom tillägg av nya delar. Det är väsentligt att arkitekturen i stort återerövrar sin uppgift som bärare av urban kultur, och arbetar både anpassande och nyskapande i det avseendet. Den arkitekturhistoriska kunskapen är viktig så att det redan byggda kan användas som redskap i vårt arbete. Den existerande omvärlden ska kunna förstås så att den blir möjlig att transformera in i nya situationer och företeelser i arkitektonisk mening.

Vi vill vara en del av samtidsdiskussionen och förhålla oss kreativt till denna. Den teoretiska delen av vårt yrke tjänar till stor del till att kunna bearbeta företeelser i omvärlden som påverkar de konkreta resultaten. Flera av kontorets arbeten har blivit publicerade i inhemsk och utländsk arkitekturpress. Några av oss arbetar med undervisning och forskning på arkitektskolan i Lund, ett arbete som ger en värdefull stimulans till vår praktik, och GS har vid ett flertal tillfällen varit inbjuden som gästkritiker till både Chalmers och KTH. Vi ser undervisning och deltagande i arkitekttävlingar som ett kompetenshöjande utvecklingsarbete.

Vi har framgångsrikt deltagit i såväl tävlingar som parallella uppdrag. GS har också verkat som jurydomare i viktiga arkitekttävlingar, såsom Strandpromenaden i Helsingborg, ambassadresidens i Santiago de Chile, och Betongvaruindustrins arkitekturpris.I våra olika projekt har det varit väsentligt att behandla det speciellas förhållande till det generella. Arkitektonisk kvalitet är det som säkerställer långsiktig varaktighet, möjlighet till förändring och det man kan kalla för flexibilitet. Det betyder god långsiktig ekonomi för våra beställare.