I delkursen ”Gestaltningsprocess och prototyp” har andraårsstudenterna på arkitektutbildningen i Lund fått i uppdrag att tolka en valfri subkultur och utifrån den skapa en möbel och ett plagg. Eller en hybrid av de bägge. I arkitektyrket prövas ständigt nya vägar i och med varje projekts olika förutsättningar. Genom att arbeta gränsöverskridande och tvärdisciplinärt kan nya oväntade resultat genereras. Begränsningar kan ibland leda till mer kreativitet än ett fritt arbete utan ramar.

Att arbeta från skiss till färdig prototyp i hanterbar skala ger nya infallsvinklar – i och med att arkitekturstudenter sällan får möjlighet att realisera ett projekt i skala 1:1. Även att arbeta med material och tekniker som inte vanligtvis används i arkitektyrket, stimulerar innovativt tänkande. Studenterna uppmanas att frångå normer och konventioner inom det egna skrået och studera sin omvärld med öppna ögon och med hjälp av andras synsätt utmana sig själva!

Vid planering och utformning av städer är det självklart att människan bör stå i centrum och i årets kurs skulle detta tolkas bokstavligt. Genom att studera subkulturer i olika miljöer, tangerades områden som sociologi och antropologi, exempelvis gavs inblick i hur mode uppstår, gestaltas och förs vidare. De urbana subkulturernas stil, karaktärer och grafiska uttryck erbjöd en – i stort sett oändlig – inspirationskälla i formgivningsprocessen: linjer, figurer, grafiska karaktärer, former, ting, miljöer och budskap.

Syftet med kursen är att studenterna ska lära sig att våga prova, fråga, undersöka, ifrågasätta och begrunda. Att öka förståelsen för material, konstruktion och arkitektonisk upplevelse; materialens inneboende kvalitéer och möjligheter; samverkan mellan verktyg, teknik och material. Dessutom att skaffa fördjupad kunskap om skapandeprocesser, få en inblick i andra discipliners tankegångar och arbetssätt, samt öka förståelsen för samarbete och samverkan.