Regeringen utsåg i maj 2014 Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson till särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och föreslå förändringar av den statliga politiken för arkitektur, form och design. Utredningen kallas ”Gestaltad livsmiljö” därför att det gäller frågor som rör alla människor, i alla delar av vardagen. Målsättningen med uppdraget är att uppmärksamma och stärka arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen, livsmiljön och för en hållbar samhällsutveckling.

Den 14 oktober presenterades betänkandet Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design för kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Ladda ner betänkandet som pdf på regeringen.se här>>