Uppdragsbeskrivning

Uppdraget består av att skapa ett eller flera verk till en samlingsutställning. Verken ska belysa ett eller flera perspektiv på plast som material och vara visionära och framåtsyftande. De ska utgå från och utformas i dialog med programmet STEPS tvärvetenskapliga forskning om plast.

Definitioner

Med den samlande termen verk avses ett brett spektrum av utställningsinnehåll. Till exempel arkitektoniska strukturer eller element, olika slags prototyper, designobjekt eller konsthantverk. Med den samlade benämningen formutövare avses utövare inom arkitektur, design och konsthantverk.

Finansiering och projektpartners 

Utställningen ingår i projektet Designdriven förändring för hållbara plastsystem, som i hård konkurrens beviljades medel i Formas årliga kommunikationsutlysning för 2023. Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling, och syftet med utlysningen är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskningsresultat med fokus på hållbar utveckling för att vetenskap och kunskap ska omsättas i praktiken och skapa nytta i samhället. 

Projektägare är STEPS, Sustainable Plastics and Transition Pathways, som leds av Lunds universitet och kännetecknas av sin ämnesvetenskapliga bredd och nära samarbete med organisationer som representerar hela värdekedjan inom plast. Projektet Designdriven förändring för hållbara plastsystem samlar parterna STEPS, Form/Design Center och Konstfack, samt Form/process. 

Syfte med projektet och den kommande utställningen

Utställningen, som är den bärande delen av projektet, syftar till att ge plats för formutövare att i en samskapande process utforska och kommunicera kring plastens roll i en cirkulär ekonomi. Samlingsutställningen kommer att visas på Stockholm Furniture Fair i februari för att sedan flyttas till Form/Design Center där den visas under våren. Den kommer även visas på andra platser.

Projektet som helhet syftar till att utmana och utforska gängse uppfattningar om plast via en samlingsutställning, workshops, samtal och föreläsningar. Sammantaget syftar de olika aktiviteterna till att förmedla kunskap, underlätta samarbeten och presentera visionära och framåtsyftande perspektiv på plast. Med utgångspunkt i utställningen kommer projektet även att involvera studenter på Konstfack och Lunds universitet. Det representerar en unik möjlighet för formutövare och studenter att utbyta kunskap och samarbeta med forskare och industri.

Bakgrund till projektet

En övergång till cirkulära ekonomiska modeller är helt avgörande för att vi ska klara 1,5 graders-målet, bromsa klimatförändringarna och frikoppla ekonomisk tillväxt från resursanvändning. Omställningen behövs för att säkerställa individers och samhällens överlevnad och kommer att kräva en transformativ och djupgående förändring på alla samhällsnivåer. I en cirkulär ekonomi är alla steg i värdekedjan hållbara, och systemet kännetecknas av minskad konsumtion, återanvändning och ökad återvinning. EU pekar i sin handlingsplan för cirkulär ekonomi (2020) ut sju områden som centrala för omställningen. Förutom plast utgör textilier, förpackningar, och bygg- och anläggningsarbeten några av de utpekade områdena. Dessa är sektorer som är samhällsviktiga, har stor påverkan på miljö och klimat, och som använder plast i stor utsträckning. 

Målgrupp för utställningen

Utställningen vänder sig till allmänheten men kommer även att visas i samband med branschanknutna aktiviteter och mässor som samlar formutövare, studenter och företrädare för plastindustrin.

Nyckelbudkap i STEPS forskning

Plast produceras, används och återvinns i komplexa system som involverar många olika aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Det finns en tydlig koppling mellan en ökande plastproduktion och klimatförändringar. 99 procent av all plast görs av fossila råvaror och produktionen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. Bara i EU står utsläppen för cirka 13,4 miljoner ton koldioxid årligen.

Inom STEPS har forskarna identifierat tre vägar framåt för en mer hållbar plastanvändning. Åtgärder inom dessa tre spår behöver drivas parallellt och omfatta alla delar av plastens livscykel: produktion, användning och återvinning. En mängd samhällsaktörer måste involveras i arbetet; kommuner, regioner och myndigheter, liksom statliga och överstatliga organisationer som EU och FN. Dessutom spelar industrin och enskilda individer en nyckelroll för en övergång till mer hållbara plastsystem.

 1. Smart användning handlar om att minska användningen av onödig plast, använda rätt plast för rätt ändamål och att ersätta plast med mer resurseffektiva material när det är lämpligt. Det omfattar även förändrade förväntningar på plast och livsstilsförändringar: kan vi använda plastföremål längre, istället för att byta ut dem, eller sluta att använda plast helt och hållet i vissa situationer?
 2. Förnybara råvaror handlar om att minska mängden plast som är gjord av fossil råvara och istället använda förnybar råvara för att tillverka plast, som exempelvis stärkelse, socker, cellulosa eller i vissa fall koldioxid.
 3. Cirkulära system syftar till att gå från en linjär och kortlivad användning av plast till mer cirkulära processer där plasten stannar kvar i systemet genom återanvändning, reparation och återvinning. Det omfattar också att producera och designa plastprodukter som kan återvinnas och är fria från giftiga tillsatser - en process som påbörjas redan i den fas där nya plasttyper tas fram, för att säkerställa att plasten kan återvinnas och användas med bibehållen kvalitet.

Fördjupning

Via denna länk på STEPS-programmets hemsida finns möjlighet till fördjupning via pressmeddelanden och rapporter om STEPS forskning.

Till fördjupningen på STEPS hemsida 

Förutsättningar 

 • Medverkande formutövare i utställningen ges utrymme att fritt att tolka STEPS forskning, och utifrån den producera ett eller flera verk i en samskapande dialog med STEPS forskare och projektparter. 
 • Två samtal med forskare liksom med utställningsdesigner och personal på Form/Design Center kommer att arrangeras för medverkande i utställningen. Det kommer även finnas möjlighet att möta representanter från olika industrier som representerar plastens värdekedja och som ingår i STEPS. 
 • Verken kan produceras av biobaserad plast, plastspill eller kasserad plast, men kan även omfatta skisser eller tillverkas av annat material.
 • Varje verk kommer att visas på minst två olika platser, beskrivas i en utställningskatalog, samt fotograferas. Vissa verk kan komma att visas vid ytterligare tillfällen.
 • Alla verk kommer att visas på Stockholm Furniture Fair och Form/Design Center under våren 2025.

Förväntningar

 • Medverkande formutövare deltar i någon/några workshops i samband med utställningstillfällena för att i ett publikt sammanhang berätta om sin process.
 • Medverkande formutövare är tillgängliga för intervjuer/media samt förbinder sig att göra verken tillgängliga för fotografering.

Tidplan

 • Ansökan öppnar: 12 juni 2024
 • Ansökan stänger: 22 augusti 2024
 • Beviljade projekt meddelas:  vecka 35/36
 • Leverans av färdiga verk: 15 januari 2025

Leverans

 • Ett eller flera verk enligt följande specifikationer:
  – Maximal yta: 1,5-meter x 1,5 meter
  – Maximal höjd: 2 meter
  – Maximal vikt: 60 k
 • Monteringsanvisning 
 • Informationstext om verket 
 • Titel och upphovsperson/personer

Ersättning

 • 50 000 SEK, exklusive moms. Utbetalas efter utfört arbete via digital faktura utställd till Lunds universitet

Ansökan 

Ansökan ska innehålla:

 • Motivering för deltagande: inklusive reflektion kring någon/några aspekter av STEPS nyckelbudskap samt redogörelse för erfarenhet av, eller syn på, samskapande processer (maximalt 4000 tecken).
 • CV (maximalt två A4-sidor).
 • Tre till fem referensprojekt inklusive en kort motivering till varför respektive referensprojekt bifogas. 
 • Kontaktuppgifter till sökanden.

Frågor om projektet, utlysningen eller ansökan ställs till Noomi Egan, kommunikatör, Lunds universitet: noomi.egan@fsi.lu.se

Inlämning

 • Ansökan sammanställs i en och samma PDF som döps med sökandens namn. Filen får maximalt får uppgå till 20 MB. 
 • Skickas till noomi.egan@fsi.lu.se, senast 22/8.

Urvalskriterier

Ansökningar beviljas baserat på följande urvalskriterier:

 • Konstnärlig och/eller formmässig och/eller arkitektonisk verkshöjd. 
 • Visad förmåga att omsätta teoretisk kunskap i annan form.
 • Visad inlevelse och förståelse för STEPS nyckelbudskap och för projektet som helhet.
 • Visad förmåga att arbeta i samskapande processer.
 • Visad förmåga att producera verk för en bredare publik.

Krav och nyttjanderätt 

 • Sökanden måste vara godkänd för F-skatt.
 • Sökanden måste vara bosatt i Sverige.
 • STEPS har nyttjanderätt till verken. Medverkande har upphovsrätt till respektive verk.

Urvalsgrupp

Urvalsgruppen består av följande personer:

 • Fredric Bauer, biträdande universitetslektor i miljö-och energisystem vid Lunds universitet
 • Axel Nordin, universitetslektor i innovation vid Lunds universitet
 • Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA, Form/process
 • Anna Gudmundsdottir, industridesigner MFA, Projektledare SPOK, Form/Design Center
 • Angelica Åkerman, arkitekt SAR/MSA, Ansvarig strategisk utveckling inom arkitektur, Form/Design Center
 • Terese Alstin, industridesigner MFA, Ansvarig strategisk utveckling av designbranschen, Form/Design Center
 • Jonas Ihreborn, CEO och Design Manager, Jonas Ihreborn AB
 • Tor Lindstrand, arkitekt, SAR/MSA, universitetslektor, Konstfack 
 • Hanna Nova Beatrice, CBO Nordiska Galleriet Group / Creative Director THE NEW ERA Magazine

Uppdragsgivare

STEPS, Sustainable Plastics and Transitions Pathways, leds av Lunds universitet. Programmet kännetecknas av sin ämnesvetenskapliga bredd och att forskningen genomförs i nära samarbete med organisationer som representerar hela värdekedjan inom plast. 

Läs mer om STEPS: www.steps-mistra.se 


 

Logos LU Steps FDC