Mistra Urban Futures verkar inom området stadsutveckling, där utmaningarna är komplexa och berör många olika sektorer, discipliner och kulturer och där svar och lösningar måste hittas genom samarbete. Realising Just Cities. Ökande globalisering, urbanisering och städers komplexitet kräver nya lösningar och vägar som leder till hållbarhet. Klimatförändringar och andra stora utmaningar i urbana samhällen så som fattigdom, social polarisering, ohållbara livsstilar brist på resurseffektivitet, ekonomisk instabilitet och utglesning är bara några av utmaningarna städer står inför. Utmaningar som är komplexa och som ibland har motstridiga lösningar.

Medskapande

Mistra Urban Futures sammanför därför olika aktörer, från både forskning och praktik som tillsammans medskapar kunskap och förståelse som främjar en hållbar stadsutveckling. Centrumet är en arena som tar sig an frågeställningar och utmaningar inom och mellan städer som ingen enskild aktör kan hantera på egen hand. Mistra Urban Futures samlar många olika kompetenser och discipliner. Deltagarna i deras projekt kommer från flera olika forsknings- och kunskapsområden, som företagsekonomi, sociologi, statsvetenskap, arkitektur, biologi, fysisk resursteori, juridik, humanekologi, teknologi och design. När de som ska använda kunskap aktivt är med och utvecklar den, nås nya avgörande insikter. Mistra Urban Futures menar att detta skapar bättre förutsättningar för att välja rätt väg till en hållbar stadsutveckling.

Arbeta tillsammans för förändring

Medskapande är en helhetsansats, från skapandet av enskilda projekt genom projektdesign och forskning till implementering av resultat, med kommunikation och publicering av resultat och upptäckter. Medskapande handlar om lärande. Det är inte en enskild metod utan snarare en ansats som kan implementeras på olika sätt. Metoden är ett verktyg för att uppnå målet – att tillsammans ta oss an komplexa utmaningar. Medskapande innebär både att lära sig av och med varandra. Det är inte en särskild metod utan är snarare ett metodologiskt förhållningssätt som kan tillämpas på olika sätt. Det är ett medel för att nå målet att hantera komplexa samhällsutmaningar. Vid Mistra Urban Futures bygger medskapandet på ett finansiellt, kommunikativt och organisatoriskt samarbete som sträcker sig bortom de enskilda projekteten. Projekten är centrumets kärnverksamhet, men de centrumövergripande aktiviteterna skapar särskilda förutsättningar som bidrar till projektens framgång. De spänner över olika sektorer, beslutsnivåer och discipliner. Ingen enskild aktör löser dem på egen hand utan samarbete och samverkan krävs. Globala utmaningar som kräver lokalt agerande. Läs mer om Mistra »