This text has not been translated into English. Please check back soon.

I oktober 2020 lanserade Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen visionen om ett nytt europeiskt Bauhaus – en rörelse grundad på hållbarhet, inkludering och estetiska värden som bidrar till att skapa ett grönt, hållbart Europa. Initiativet är en del i förverkligandet av den europeiska agendan Green New Deal och vill bidra till en samhällsutveckling byggd på mångfald, tillgänglighet, kreativitet och innovation. 

Bauhausinitiativet uttrycker EU:s ambition att skapa vackra, hållbara och inkluderande platser, produkter och levnadssätt. Visionen är att ge alla medborgare tillgång till varor som är cirkulära och mindre koldioxidintensiva, som stöder målet att återställa naturen och skydda den biologiska mångfalden. New European Bauhaus tillför en kulturell och kreativ dimension till den europeiska gröna omställningen för att främja hållbar innovation, teknik och ekonomi.

Som oberoende publik mötesplats med politiken för gestaltad livsmiljö och Agenda 2030 som ramverk, ska Form/Design Center i bred samverkan med relevanta aktörer förmedla betydelsen av arkitektur, design och konsthantverk i omställningen till ett hållbart samhälle för alla. Att genom utvecklingsprojekt, utställningar och programverksamhet bygga broar mellan kultur, näring och akademi, mellan civilsamhället och professionen med avsikt att öka medvetenheten om utformningen av platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv.

Form/Design Center ser sin roll som partner i New European Bauhaus att samla och sprida kunskap om goda exempel och innovativa samverkansprojekt i en lokal och regional kontext. Att visa på Best practice och inte minst Next practice.

I Sverige har Boverket fått regeringsuppdraget att koordinera Sveriges insatser kring New European Bauhaus. Inom Rådet för hållbara städer arbetar Boverket, Formas, Energimyndigheten, ArkDes, Vinnova och RISE med initiativet. I Norden samlas olika aktörer genom plattformen Nordic co-design för att forma det nordiska perspektivet för New European Bauhaus.

 

Designprocess i tre faser

New European Bauhaus bygger på delaktighet och uppmanar människor från olika bakgrunder och områden att tänka och arbeta tillsammans. EU-kommissionen inledde därför initiativet med en samskapande designprocess där alla skulle kunna bidra med idéer, visioner, exempel och utmaningar.

Initiativet baseras på en designprocess i tre faser; co-design, leverans och spridning. I den första fasen med start i oktober 2020 började utformningen genom att samla och koppla ihop konkreta samtida exempel som skulle ligga till grund för satsningen. Under designfasen samlades nästan tvåtusen idéer in från Europas alla länder. Ett nytt Bauhauspris utlystes för att uppmuntra visioner och lösningar för ett hållbart samhällsbyggande. Ett community startades där organisationer och aktörer bjöds in att ansöka om partnerskap.

I Sverige har Boverket fått regeringsuppdraget att koordinera Sveriges insatser kring New European Bauhaus. Inom Rådet för hållbara städer arbetar Boverket, Formas, Energimyndigheten, ArkDes och Vinnova med initiativet. I Norden samlas olika aktörer genom plattformen Nordic co-design för att forma det nordiska perspektivet för New European Bauhaus.

Den andra fasen, som startade i september 2021, utgörs av implementering genom bl.a. pilotsatsningar, kunskapsspridning och byggande av nätverk. EU-kommissionen arbetar med olika aktiviteter såsom NEB Lab som ska testa och ta fram praktiska verktyg och policyrelaterade lösningar, samt en årlig New European Bauhaus-festival som hålls våren 2022 i Bryssel. I Sverige bjuder fem svenska myndigheter och sex kommuner in multidisciplinära team att skissa på visioner för framtidens livsmiljöer i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Den avslutande tredje fasen inleds i oktober 2023, då New European Bauhaus samlade erfarenheter, goda exempel och konkreta resultat ska spridas inom och utanför EU.