Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket satsar på arkitektur för hållbara samhällen, bland annat genom att rekrytera fler arkitekter och anställa Sveriges första riksarkitekt Helena Bjarnegård. Regeringen har gett Boverket i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö i landet. Boverket kraftsamlar därför kring de här frågorna för att öka på den kompetens de redan har och kunna lyfta fram arkitekturens roll i samhället. Generaldirektör på Boverket är Anders Sjelvgren.

Riksarkitekt

Helena Bjarnegård har anställts som Sveriges första riksarkitekt. Riksarkitektens uppdrag är att leda och samordna arbetet inom arkitekturområdet på nationell nivå, både inom Boverket men även ut mot andra myndigheter. Kopplingen till kommuner och regioner liksom bransch och akademi är avgörande. Riksarkitekten ska bland annat vara ett stöd till kommunerna i frågor om gestaltning och hållbarhet i planeringsarbetet.

Rådet för hållbara städer

Rådet för hållbara städer, som regeringen inrättade 2017, ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Rådet ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Regeringen har utnämnt riksarkitekt Helena Bjarnegård till ordförande i Rådet för hållbara städer från 1 januari 2019. Läs mer om Boverket »